Kon Tum: Sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Sau một năm, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Tỉnh ủy kon Tum đã chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khoá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
.
.
.