Trà Vinh: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tạo được chuyển biến quan trọng về kinh tế - xã hội

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kinh tế - xã hội tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực với nhiều giải pháp sáng tạo, sát thực tiễn, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.
.
.
.