Gia Lai: Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 20/12/2023, 01:51 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai chủ trì Hội thảo.
 
    Các đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung đi sâu, phân tích, làm rõ 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, gồm: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
 
Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo
    Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu, tham luận tại Hội thảo.
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm nội dung Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tập trung khắc phục hạn chế, yếu kém, bất cập để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo theo đúng các nguyên tắc về tổ chức, sinh hoạt Đảng. Thực hiện tốt việc đánh giá sơ, tổng kết việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bảo đảm cho việc thực hiện được nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Qua đó kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời biểu dương, nhân rộng, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện.
Văn Bắc
.