Bạc Liêu: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 30/07/2021, 06:11 [GMT+7]
    Trong 5 năm qua (2016-2021), việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện liên tục, trở thành nền nếp, thường xuyên với nhiều hình thức phong phú và đa dạng giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa và những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tự soi, tự sửa, thực hành nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngày càng rõ nét; năng lực thực thi công vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc ngày càng nâng cao, chất lượng, hiệu quả công việc được nâng lên.
 
Lễ chào cờ và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác ở thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Lễ chào cờ và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác ở thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
    Ban Thường vụ cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở gắn nội dung học tập và làm theo Bác với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 12/3/2018, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”; bổ sung vào Chương trình hành động của cấp mình về thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và nghị quyết cấp mình; đưa vào nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm và nhiệm kỳ. Từ đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là trong việc rèn luyện, giữ gìn tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng; nhận diện rõ hơn về các biểu hiện suy thoái, tự liên hệ, soi rọi lại bản thân để có kế hoạch học tập và khắc phục khuyết điểm tốt hơn.
 
    Cấp ủy, chính quyền và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, nhất là các tổ chức Đang ở cơ sở luôn chú trọng đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào các đợt sinh hoạt định kỳ, thường xuyên, sinh hoạt chuyên đề; với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực như: đổi mới phong cách, tác phong công tác theo tấm gương của Bác; đổi mới lề lối làm việc: gần dân, sát dân, tôn trọng, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác và cuộc sống. 
 
    Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, ban ngành và địa phương đưa nội dung học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên cuối năm. Thông qua công tác tự phê bình và phê bình đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém; với tinh thần, thái độ nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh, xây dựng sự đoàn kết trong chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo thực hiện. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, hoạt động của các tổ chức đảng, hệ thống chính trị các cấp có chuyển biến tích cực, kỷ luật, kỷ cương thực hiện tốt hơn; tinh thần thái độ trách nhiệm đối với công việc được giao của từng cán bộ, đảng viên được nâng cao và xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất.
                                                                                      Thùy Linh
.