Nam Định: Quán triệt Chuyên đề năm 2023 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thứ Bảy, 22/04/2023, 06:23 [GMT+7]
    Sáng 21/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo.
 
    Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đối với sự nghiệp xây dựng đất nước. Đồng thời khẳng định việc xây dựng và phát triển văn hóa con người được cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh quan tâm thực hiện. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Nam Định đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định”; xây dựng Chương trình hành động về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Nam Định qua đó nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân về xây dựng và phát triển văn hóa con người đã có nhiều chuyển biến tích cực.
 
    Để việc học tập chuyên đề năm 2023 đạt kết quả cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đề nghị các đại biểu ở tất cả các điểm cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc, chú ý theo dõi, tiếp thu các nội dung. Ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt 4 nội dung cơ bản: Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2023 đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cấp ủy các cấp lựa chọn các nội dung theo chuyên đề toàn khóa chuyên đề năm 2023 của tỉnh và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm hằng quý tại chi bộ cho phù hợp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 94-KH/TU, ngày 16/2/2023 của Ban TVTU về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, những nội dung cơ bản và việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 và chuyên đề toàn khóa.
 
    Tại Hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương đã truyền đạt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "Xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện" gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện. Trong đó, đã đề cập đến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và yêu cầu xây dựng nền văn hóa mới; về xây dựng con người mới; quan điểm của Đảng ta về xây dựng văn hóa, con người trong giai đoạn hiện nay; một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm về xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện.
 
    Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về “Xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện” là chuyên đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
                                                                                     Bắc Văn
.