Lào Cai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 14/06/2021, 05:42 [GMT+7]
    Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã chủ động ban hành Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 26/3/2016 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tỉnh ủy đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh, ban hành kế hoạch giai đoạn, hằng năm về học tập và làm theo Bác; đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU, cập nhật một số nội dung mới của Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, điều chỉnh, bổ sung và ban hành Quy định số 28-QĐ/TU, ngày 26/3/2018 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai (thay thế Quy định 08-QĐ/TU, ngày 26/3/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh).
 
    Từ năm 2016-2021, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 171 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác để triển khai thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; triển khai học tập, quán triệt các chuyên đề toàn khóa và hằng năm; tổ chức cho cán bộ, đảng viên thực hiện cam kết nêu gương; kiểm tra, giám sát; xác định khâu đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
 
    Tỉnh ủy đã tổ chức 7 hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa và hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự tham gia của gần 3.960 lượt cán bộ, đảng viên. Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW, Quy định của Tỉnh ủy và các kế hoạch hằng năm, kế hoạch chuyên đề của Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tổ chức học tập cho đội ngũ cán bộ chủ chốt được triển khai kịp thời, nghiêm túc, bảo đảm tiến độ. Toàn tỉnh đã tổ chức 3.618 hội nghị với 240.335 lượt đại biểu tham dự; đưa nội dung học và làm theo Bác vào chương trình bồi dưỡng chính trị hè hằng năm với hơn 17.000 cán bộ quản lý, giáo viên các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các cấp ủy trong tỉnh đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; các cơ quan, đơn vị, đoàn thể xây dựng 8.240 chuẩn mực đạo đức để cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện; thực hiện đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; xác định khâu đột phá, tạo sự chuyển biến cụ thể gắn với giải quyết một số vấn đề bức xúc, nổi cộm ở các địa phương; công tác tuyên truyền, giáo dục, biên soạn tài liệu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm đẩy mạnh...
 
    Việc đăng ký nêu gương đã được các cấp ủy đảng chỉ đạo thực hiện sớm, nhiều đảng bộ đã chủ động, sáng tạo trong việc hướng dẫn thực hiện đăng ký nêu gương. Điển hình như Thành ủy Lào Cai chủ động xây dựng 4 mẫu đăng ký phù hợp với các đối tượng khác nhau; Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn thực hiện thành 2 mẫu đăng ký; Huyện ủy Mường Khương ban hành công văn hướng dẫn các cơ sở việc đăng ký nội dung học tập và kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện... Ở cấp cơ sở, việc gương mẫu biểu hiện qua nhiều hình thức và mức độ khác nhau như nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; tăng cường đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, doanh nghiệp; tinh thần và thái độ phục vụ Nhân dân cùng với thực hiện cơ chế một cửa, cải cách hành chính tiếp tục được coi trọng...
 
    Hằng năm, trên cơ sở bản cam kết nêu gương của cán bộ đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức đăng ký cam kết gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức đã đề ra của cơ quan, đơn vị; cuối năm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện cùng với đánh giá việc thực hiện cam kết nêu gương, nhất là việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chi bộ, cơ quan chỉ ra. Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Quy định của Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn tỉnh đã có 245.859 lượt cán bộ, đảng viên đăng ký, cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trong đó có 35.208 lượt cán bộ chủ chốt các cấp đăng ký.
 
    Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được tỉnh Lào Cai quan tâm thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể”. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh tiếp tục đi vào nền nếp, đạt được nhiều kết quả; các yêu cầu của Trung ương tiếp tục được các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cụ thể hóa, tổ chức thực hiện với tinh thần nghiêm túc, chủ động, sáng tạo; ngày càng xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, tôn vinh, nhân rộng. Trong 5 năm, toàn tỉnh đã ghi danh 1.199 mô hình mới, tập thể điển hình và 2.322 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác...
PV
.