Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 20/05/2023, 07:26 [GMT+7]
    Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 20-KH/ĐU, ngày 06/9/2021 để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2026 trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, hằng năm cụ thể hóa Kế hoạch này thành những nội dung trong Kế hoạch về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; định kỳ có báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối. Ban hành Quy định số 05-QĐ/BNCTW, ngày 25/02/2021 của Ban Nội chính Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên cơ quan Ban Nội chính Trung ương. Qua học tập, làm theo và nêu gương, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị. Nội dung “làm theo” và “nêu gương” là những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc.
 
    Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ của cấp ủy chi bộ; gắn với việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính Trung ương, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% các vụ, đơn vị đều xây dựng kế hoạch thực hiện và chỉ đạo cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập, phấn đấu thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương. 
 
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương
    Ban Nội chính Trung ương thường xuyên tuyên truyền các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức các hoạt động triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Nghị quyết của Đảng ủy Khối gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức các điểm cầu tham dự các Hội nghị trực tuyến toàn quốc: (1) Nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; (2) Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; (3) Giao ban toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Sau học tập, 100% cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Kết luận số 21-KL/TW (khoá XIII).
 
    Việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm tại Đảng ủy Ban Nội chính Trung ương được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Vai trò, trách nhiệm của đồng chí bí thư, cấp ủy trong tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW và các chuyên đề thể hiện khá rõ và đồng bộ. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Kết luận số 01-KL/TW và các chuyên đề; nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những công việc phải làm của từng cấp ủy, chi bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
    Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đến từng chi bộ, đảng viên về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Chương trình hành động của Ban Nội chính Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo ban hành Chương trình hành động số 04-CTr/BNCTW của ngành Nội chính Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương đã ban hành Chương trình hành động số 06-CTr/ĐU, ngày 10/5/2021 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; các chi bộ trực thuộc đã xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng chi bộ. 
 
    Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Đảng ủy với lãnh đạo Ban; cấp ủy chi bộ với lãnh đạo vụ, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất, đồng bộ trong triển khai công tác chuyên môn và công tác xây dựng đảng. Đảng ủy chú trọng tăng cường công tác quản lý đảng viên; nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, cung cấp và định hướng thông tin để đảng viên chủ động đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị; dân chủ, công khai, minh bạch thông tin về công tác tổ chức và cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, chi tiêu tài chính; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với đảng viên… Do đó, không có cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có tư tưởng chính trị vững vàng, yên tâm công tác; tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan.
 
    Cùng với việc thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW, Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương cũng chỉ đạo triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. 
 
    Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương cũng đã phối hợp với lãnh đạo Ban chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế nội bộ của cơ quan; nghiên cứu xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình công tác trong nội bộ cơ quan, đáp ứng yêu cầu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là: Đã sửa đổi, bổ sung Quy định về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, tổ chức bộ máy các đơn vị cấp vụ của Ban Nội chính Trung ương (Quy định số 242-QĐ/BNCTW, ngày 21/12/2021); Quy chế làm việc của Ban Nội chính Trung ương (Quy chế số 01-QC/BNCTW, ngày 21/3/2021); Quyết định phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương (Quyết định số 306-QĐ/BNCTW, ngày 18/02/2022); Quy định số 05-QĐ/BNCTW, ngày 25/02/2021 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên cơ quan Ban Nội chính Trung ương... 
 
    Phối hợp xây dựng và ban hành Kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 
    Ban Thường vụ Đảng ủy quán triệt tinh thần: Học tập, làm theo và nêu gương là ba nội dung cốt lõi, trọng tâm trong trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Yêu cầu các cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Theo đó, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị và cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cấp ủy viên xác định rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác học tập trước, làm trước trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
    Hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, bí thư chi bộ, cấp ủy viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ đã nêu cao tinh thần gương mẫu, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”… Nhờ đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.
 
    Thực hiện Hướng dẫn số 16- HD/BTGTW về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương thường xuyên tuyên truyền các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức các hoạt động triển khai Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn với việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng và phong trào thi đua yêu nước. 
 
    Các chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Chương trình, Kế hoạch công tác hằng năm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cán bộ, đảng viên. Trong đó, Tạp chí Nội chính và Trang Thông tin điện tử tổng hợp tập trung mở các trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW; đăng tải thông tin phản ánh quá trình tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị; biểu dương các mô hình tốt, cách làm sáng tạo và những tấm gương “người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình có tính lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời phê phán, uốn nắn kịp thời những nhận thức lệch lạc, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. 
 
    Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương đã lựa chọn 04/05 tác phẩm dự thi về nội dung kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay; trong đó, có 01 tác phẩm đạt giải C và 01 tác phẩm đạt giải khuyến khích của Cuộc thi.
Đảng ủy Ban Nội chính Trung ương đã được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen vì đã có thành tích 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).
                                                                                              Thu Hạnh
.