Quảng Nam: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm

Thứ Năm, 10/06/2021, 07:47 [GMT+7]
    Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, Tỉnh ủy Quảng Nam đã triển khai học tập, nghiên cứu và tuyên truyền, thực hiện chỉ đạo cụ thể, toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, các quy định về nêu gương; hướng vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 
 
    Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành hơn 20 văn bản; cấp huyện ban hành hơn 870 văn bản, cấp xã ban hành hơn 356.380 văn bản. Nhờ đó, việc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa, hằng năm được triển khai nghiêm túc, chủ động, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, kịp thời; chủ động, linh hoạt gắn với các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; đảm bảo nội dung, tiến độ quy định, đạt trên 97%, tỷ lệ tập thể, cá nhân viết thu hoạch và cam kết đạt 98%, đã nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị điểm cầu tỉnh Quảng Nam
Hội nghị trực tuyến toàn quốc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị điểm cầu tỉnh Quảng Nam
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy toàn khóa, hằng năm; chủ động, linh hoạt vận dụng sáng tạo 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trong đó, xác định những nhiệm vụ cần làm ngay, thường xuyên và giao cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị tham mưu thực hiện theo lộ trình; trong đó, nổi bật là: (1) Tập trung thực hiện cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, minh bạch, tạo môi trường thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”, từ việc xem doanh nghiệp là “đối tượng quản lý” sang là “đối tượng phục vụ” (trong 05 năm qua, chỉ số PCI của Quảng Nam thuộc tốp 10/63 tỉnh, thành phố). (2) Thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội (tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,9% năm 2015 xuống còn 5,37% năm 2020). (3) Tổ chức rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế (giảm 22 đầu mối cấp phòng, 55 cán bộ lãnh đạo cấp phòng, tinh giảm 402 biên chế, giảm 3 đơn vị xã, 479 thôn), bổ sung hoàn chỉnh các quy định khung về tiêu chuẩn cán bộ; phát hiện, khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ. (3) Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường, xác định đây là vấn đề cấp bách, bức xúc của cả hệ thống chính trị nên tập trung giải quyết. (4) Tăng cường quản lý đất đai, quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. (5) Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, diện mạo nông thôn đổi mới mang tính toàn diện (đến cuối năm 2020 có 116 xã/200 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 58%, thu nhập dầu người khu vực nông thôn đạt 40,5tr/người/năm). 
 
    Thường trực Tỉnh ủy công khai hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo; duy trì, thực hiện tốt việc đối thoại với nhân dân định kỳ, đột xuất, chuyên đề; duy trì chuyên mục tiếp nhận, trả lời, giải đáp những vấn đề người dân thắc mắc. Cấp ủy các cấp, lãnh đạo các địa phương, đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện rà soát, xóa bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhân dân; bổ sung, xây dựng quy chế làm việc, xây dựng bộ quy tắc ứng xử theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, quy định rõ thái độ, trách nhiệm thực hiện văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử, văn hóa công sở... Qua đó, đã chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo được những chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phong cách gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh “thành tích”, bệnh “hình thức”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhũng nhiễu, tiêu cực; nâng cao tinh thần trách nhiệm, “nói đi đôi với làm”. 
                                                                                               Kiều Giang
.