Lạng Sơn: Phát động cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022

Thứ Ba, 05/04/2022, 06:21 [GMT+7]
    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa tổ chức phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. 
 
    Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được triển khai trong toàn Đảng bộ. Thông qua cuộc thi nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu sâu sắc hơn về thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình cảm, công lao của Bác Hồ đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn; khẳng định giá trị to lớn, ý nghĩa thực tiễn, sức lan tỏa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống; cổ vũ mạnh mẽ hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.
 
Quang cảnh buổi Lễ
Quang cảnh buổi Lễ
    Thông qua cuộc thi giúp các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, góp phần thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
 
    Tiếp tục tuyên truyền và phát huy kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa, những hành động tự giác, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên và các cá nhân. Góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 
    Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần tại địa chỉ http://tracnghiem.tuyengiaolangson.vn hoặc banner cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 tại Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tại địa chỉ: http://tuyengiaolangson.vn.
                                                                                      Quỳnh Hoa
.