Lai Châu: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 01/07/2021, 05:21 [GMT+7]
    Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 5 năm qua Tỉnh ủy Lai Châu đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật đó đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.
 
    Toàn tỉnh Lai Châu đã có 9.630 hội nghị học tập, quán triệt cho 198.835 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đạt tỷ lệ gần 96% và tuyên truyền đến 756.811 lượt đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân. Thông qua việc học tập, quán triệt, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm học tập và làm theo Bác của các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, từ đó tích cực, gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” điểm cầu Lai Châu
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” điểm cầu Lai Châu
    Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng đã tập trung chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đảm bảo nghiêm túc, kịp thời. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW trong kiểm điểm, phân xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm. Qua kiểm điểm đã xác định, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đồng thời các tập thể, cá nhân nghiêm túc rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã chú trọng việc nhận diện và xác định những biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diến biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, phát huy tinh thần đấu tranh bảo vệ cái đúng, phản bác, loại trừ cái sai và các biểu hiện lệch lạc; góp phần thực hiện thắng lời nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh hằng năm và cả nhiệm kỳ 2015-2020. Trong 5 năm, toàn tỉnh đã xây dựng, nhân rộng được 140 mô hình hay, cách làm hiệu quả,  3.274 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, 3.013 tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng ở các cấp.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các chuyên đề hằng năm; kết quả thực hiện Di chúc của Bác; gắn tuyên truyền Chỉ thị với nội dung học tập và làm theo lời Bác dặn trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu; kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị tại các địa phương, đơn vị; gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác; đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, phát hiện nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt… góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương của Người trong đời sống của các tầng lớp Nhân dân, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, việc học tập và làm theo của địa phương.
                                                                                        Kiều Giang
.