Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 25/06/2021, 11:14 [GMT+7]
    Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị; quán triệt nội dung Chỉ thị và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; hằng năm tổ chức quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đội ngũ cán bộ chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ. Các đảng ủy trực thuộc căn cứ vào điều kiện thực tiễn của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện những nội dung của Chỉ thị và các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức, quy định cụ thể về nêu gương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo bám sát nội dung, yêu cầu của Trung ương và Đảng ủy Khối. Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
    Trên cơ sở nội dung Chỉ thị 05-CT/TW và đặc điểm, tình hình của Đảng bộ, Đảng ủy Khối xác định 4 nội dung đột phá và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ. Trọng tâm là: Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, nhất là trong thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, hách dịch, cửa quyền… Thực hiện tốt quy định tiếp công dân, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo môi trường làm việc lành mạnh, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; đồng thời, trong kiểm tra, giám sát, chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm đi đôi với phát huy việc tự kiểm tra, giám sát,… Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, chú trọng “nói đi đôi với làm”, nêu gương trong tự phê bình và phê bình, trong phát huy và thực hành dân chủ, trong đạo đức, lối sống. Từ đó, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
 
    Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy đảng rà soát, bổ sung và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả”; đồng thời, phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của từng ngành, từng lĩnh vực. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, bổ sung, hoàn thiện các quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong hội họp, đi cơ sở, lễ tân, sử dụng xe và các tài sản công,… 
 
    Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc. Từ tháng 5/2016 đến hết năm 2020, Đảng bộ Khối tiến hành gần 800 cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05, trong đó, các đảng ủy trực thuộc thực hiện hơn 700 cuộc; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thực hiện gần 100 cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát nắm tình hình thực hiện Chỉ thị số 05 tại các đảng ủy trực thuộc. 
 
    Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng Bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt công tác. Việc học và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, thành nét đẹp văn hóa, góp phần tạo được phong trào hành động cách mạng sâu rộng, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm, thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân và thái độ ân cần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Trung ương. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp bộ đảng biểu dương, khen thưởng. Riêng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã trao tặng 222 bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo Bác trong 5 năm qua. Từ đó, tạo ra được sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh. Những kết quả đạt được nêu trên là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện, là tiền đề quan trọng để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII.
                                                                                          Vân Anh
                                                                         (Ban Tuyên giáo Trung ương)
.