Hà Tĩnh: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Thứ Sáu, 22/12/2023, 05:25 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch số 224-KH/TU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024.
 
    Kế hoạch được ban hành nhằm tiếp tục cụ thể hóa Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 58-KH/BTGTW, Hướng dẫn số 121-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 49-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, cá nhân. Xác định nội dung, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, bí thư cấp ủy, cán bộ, đảng viên, các tổ chức Đảng chỉ đạo việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện; tổ chức sơ kết, biểu dương vinh danh các điển hình học tập và làm theo gương Bác.
 
    Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt và sinh hoạt chuyên đề chủ đề thực hiện năm 2024 của tỉnh: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên”.
 
    Nhiệm vụ đột phá năm 2024 của tỉnh là: Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy truyền thống văn hóa con người Hà Tĩnh trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới. Ngoài chuyên đề của tỉnh, các địa phương, đơn vị có thể lựa chọn chủ đề riêng phù hợp với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn. Nội dung tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2023.
 
    Cấp ủy, tổ chức đảng định kỳ lựa chọn các nội dung trong Chuyên đề toàn khóa, Chủ đề năm 2024 của tỉnh để sinh hoạt chuyên đề; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2024 của tập thể, cá nhân trong học tập, làm theo Bác gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung chủ đề năm 2024 của tỉnh trong tháng 2/2024. Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở tổ chức học tập, quán triệt nội dung chủ đề năm 2024 của tỉnh; hoàn thành trước 15/4/ 2024. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh hướng dẫn, lồng ghép tuyên truyền nội dung chuyên đề toàn khóa của Trung ương và chủ đề năm 2024 của tỉnh trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân với hình thức phù hợp.
                                                                                      Lê Phượng
.