Hà Tĩnh: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 03/06/2021, 06:37 [GMT+7]
    5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, xem đây là một trong những nội dung trọng tâm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn 3 nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo thực hiện trong toàn tỉnh: đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hành dân chủ, kỷ cương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo các chuyên đề hằng năm gắn với triển khai các phong trào thi đua, yêu nước.
 
Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh
Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh
    Việc triển khai thực hiện các quy định về nêu gương được các cấp ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Quy định số 890-Qđi/TU, ngày 5/3/2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.
 
    Tỉnh cũng đã ban hành 144 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai gắn với phân công trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân và quy định rõ lộ trình thực hiện.
 
    Từ năm 2019 đến nay, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo cụ thể hóa chủ đề sát với nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo từng năm. Việc học tập chuyên đề hằng năm được thực hiện nghiêm túc, chất lượng từ tỉnh đến cơ sở, tỷ lệ tham gia học các chuyên đề đạt trên 98%.
 
    Qua đó đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về đổi mới phong cách làm việc, nói đi đôi với làm, tinh thần vì Nhân dân phục vụ, khắc phục bệnh thành tích, quan liêu, xa dân; xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, nâng cao ý thức trách nhiệm, đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.
 
    Trong thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên với tinh thần người có chức vụ càng cao thì càng phải nêu gương. Đồng thời tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò của Nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX của tỉnh.
                                                                                       Thùy Linh
.