Trà Vinh: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tạo được chuyển biến quan trọng về kinh tế - xã hội

Thứ Sáu, 03/09/2021, 05:36 [GMT+7]
    Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kinh tế - xã hội tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực với nhiều giải pháp sáng tạo, sát thực tiễn, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. 
 
    Cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt công tác học tập, nghiên cứu nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hàng năm, được 44.675 cuộc, có 1.606.657 lượt người dự (tỷ lệ đảng viên đạt trên 98%). Cùng với đó là chú trọng đưa sinh hoạt nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ gắn với định hướng xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên... Qua đó, tiếp tục làm sâu sắc nội dung, thấy được sự cần thiết, nâng cao về nhận thức và ý thức trách nhiệm học tập, công tác, học tập, sản xuất kinh doanh trong Đảng và ngoài xã hội. 
 
Lãnh đạo Tỉnh ủy Trà Vinh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Lãnh đạo Tỉnh ủy Trà Vinh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
    Người đứng đầu tập thể lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh luôn chú trọng cụ thể hóa đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết hàng năm, xác định rõ nội dung đột phá, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm như bồi hoàn giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách đối với đối tượng chính sách, vùng dân tộc…; góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 
 
    Năm 2020, có 92 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ 19,49% (so với tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên), 380 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ 76%. Đối với cán bộ, lãnh đạo, quản lý, năm 2020 có 29 đồng chí cấp tỉnh, 22 đồng chí cấp huyện, 354 đồng chí cấp cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ lần lượt là 17,9%, 16,3%, 22,45%.
 
    Qua các phong trào, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, nhiều sáng kiến, kinh nghiệm được áp dụng trong thực tiễn lao động, sản xuất, khơi dậy sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Trong đó, diện mạo nông thôn được khởi sắc hơn, đời sống vật chất và tinh thần cho người dân được nâng cao; toàn tỉnh đến cuối năm 2020 có 81% xã, 91,8% hộ và 88% ấp đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có 2 xã đạt chuẩn nâng cao và 8 xã đang hoàn thành thủ tục công nhận xã nông thôn mới nâng cao, 3 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới (Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long), thành phố Trà Vinh và thị xã Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 239.973 hộ gia đình văn hóa; có 665 ấp, khóm văn hóa; 14 phường, thị trấn văn minh đô thị. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 giảm còn 1,8%, hộ cận nghèo còn 5,76%.
                                                                                               Thùy Linh
.