Hòa Bình: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 16/03/2022, 11:22 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Hòa Bình vừa ban hành Kế hoạch số 81-KH/TU về học tập và triển khai Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay”.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình họp thường kỳ tháng 2
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình họp thường kỳ tháng 2
    Theo Kế hoạch, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về các nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung Chuyên đề toàn khoá, chuyên đề năm 2022 bằng nhiều hình thức, như: Tổ chức tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, hệ thống loa phát thanh, trên mạng xã hội; trao đổi toạ đàm, tuyên truyền trên bản tin, tuyên truyền lưu động, pa nô, áp phích,... 
 
    Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu đưa nội dung thực hiện chuyên đề năm 2022 vào kế hoạch học tập và  làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và các chương trình, kế hoạch về xây dựng đội ngũ cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; đưa vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, của hội, đoàn thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chú trọng thảo luận, trao đổi về thực trạng, khó khăn, hạn chế, đề ra các giải pháp tập trung giải quyết triệt để những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công  tác cán bộ ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ.
 
    Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu đưa nội dung thực hiện chuyên đề năm 2022 vào kế hoạch hoặc cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Kết quả thực hiện chuyên đề năm 2022 là một nội dung trong báo cáo kết quả  thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Chí Minh năm 2022. Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể các cấp chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, cuối năm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch làm theo của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.
 
    Kế hoạch được ban hành và triển khai thực hiện nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, gắn việc học tập và làm theo chuyên đề với nâng cao chất lượng triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu  Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 
                                                                                               P.V
.