Bình Thuận: Hội nghị quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 09/05/2022, 07:55 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” và thông tin thời sự quý I năm 2022. 
 
    Tham dự Hội nghị có hơn 1.600 đại biểu là cán bộ chủ chốt ở các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh. Các đại biểu đã được quán triệt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Chuyên đề tập trung vào nội dung chính đó là các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên, về năng lực công tác của người cán bộ, đảng viên và về vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên. Thông tin thời sự quý I năm 2022 về tình hình thế giới xung đột Nga - Ukraine...
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” nhằm thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV về công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, ngang tầm nhiệm vụ; khắc phục, tháo gỡ kịp thời điểm nghẽn về công tác cán bộ để tỉnh phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển ngày càng tốt hơn trong thời gian tới.
 
    Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nắm bắt những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ. Đồng thời cập nhật thông tin thời sự quốc tế và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam để nâng cao hơn nữa nhận thức, vận dụng cụ thể hóa vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị. Đặc biệt là cụ thể hóa trong quá trình triển khai thực hiện gắn với triển khai thực hiện các Quy định, Kết luận của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.
                                                                                            P. V
.