Hà Tĩnh: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 18/07/2021, 06:59 [GMT+7]
    Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai học tập cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn tỉnh; ban hành đồng bộ hệ thống các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị số 05; lựa chọn chủ đề “riêng” hằng năm về nội dung học Bác để bám sát tình hình thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương trên cơ sở nội dung chuyên đề do Trung ương ban hành. Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tọa đàm nêu gương vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu.
 
    Các cấp ủy đảng đã chú trọng đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ gắn với nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.
 
Hà Tĩnh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Hà Tĩnh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
    Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, từ đó đã giải quyết một số vụ việc tồn đọng kéo dài, đáp ứng những nhu cầu hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện tiếp dân “3 trong 1” (bí thư cấp ủy, chủ tịch HĐND và chủ tịch UBND các cấp cùng tham gia tiếp dân định kỳ) đã nhận được những tín hiệu tích cực.
 
    Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc tổ chức thực hiện công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân; nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu, đề cao trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân. Đồng thời, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các đảng bộ trực thuộc tỉnh để chỉ đạo, theo dõi, nhận xét, đánh giá việc kiểm điểm, thực hiện tự phê bình và phê bình theo các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Chỉ đạo kiểm điểm sâu sắc đối với những địa phương, đơn vị có vấn đề phức tạp, mất đoàn kết nội bộ, gây bức xúc dư luận. Nhằm phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia đánh giá đối với cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 827-QĐi/TU, ngày 17/12/2008 về việc lấy phiếu đánh giá, nhận xét, đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại nơi cư trú, Nhân dân được trực tiếp đánh giá, nhận xét, bỏ phiếu tín nhiệm đối với cán bộ.
 
    Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, Hà Tĩnh đã phát huy được tinh thần dân chủ, đoàn kết trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, từ đó, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giành được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Nhiều mô hình tương trợ giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự ở khu dân cư... triển khai nhân rộng mang lại hiệu quả thiết thực. Việc lựa chọn, tôn vinh gương điển hình có nhiều đổi mới, cách làm hay, các tập thể, cá nhân được vinh danh là tấm gương thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa; tổ chức vinh danh tại hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị, các ngày lễ kỷ niệm với nhiều hình thức: Hội nghị, sân khấu hóa, giao lưu, báo công, dâng hương (tại các địa chỉ đỏ, địa danh nơi Bác Hồ từng hoạt động, làm việc, đến thăm…). Trong giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh đã vinh danh 312 tập thể, 692 cá nhân là gương điển hình tiên tiến. 
 
    Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII đã được các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc triển khai thực hiện; đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy. Chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về đạo đức, lối sống, tác phong công tác; tăng cường giám sát, quản lý đảng viên ở chi bộ và nơi cư trú; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên; thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 5.798 lượt tổ chức đảng, 4.474 lượt đảng viên; giám sát theo chuyên đề 4.229 tổ chức đảng, 4.220 đảng viên, thi hành kỷ luật đối với 47 tổ chức đảng, 3.066 đảng viên.
 
    Cấp ủy các cấp chú trọng công tác biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, vì sự phát triển chung của tỉnh. Quan tâm xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
                                                                                                         P.V
.