Tây Ninh: Gắn thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước

Chủ Nhật, 20/06/2021, 06:28 [GMT+7]
    5 năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng ở Tây Ninh đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương; thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo lồng ghép, đưa tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW vào các nghị quyết, chương trình công tác nhiệm kỳ, năm, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện sâu sát trên từng lĩnh vực, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các phong trào thi đua, phong trào quần chúng, các cuộc vận động ở địa phương để phát động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Tây Ninh
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Tây Ninh
    Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả như: Mô hình đeo huy hiệu Bác Hồ; Hội thi kể chuyện gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua mạng xã hội; phường xã vì dân; “treo ảnh Bác trong nhà”, “Phụ nữ với chân dung Bác Hồ”, “tuyên truyền lời dạy của Bác qua các bức thư pháp”; “gia đình tôi học tập và làm theo Bác”, cán bộ, đảng viên thực hành tiết kiệm làm theo gương Bác, “ATM gạo” và rất nhiều phong trào thi đua yêu nước, mô hình, cách làm ý nghĩa khác nhằm chăm lo an sinh xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã mang lại hiệu quả tích cực. Trong đó, đặc biệt ưu tiên nghiên cứu ứng dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh sản phẩm nông sản của địa phương. Những mô hình tốt, cách làm hay nêu trên đã và đang có tác động tích cực, tạo sự lan toả trong các tầng lớp nhân dân.
 
    Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW luôn được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, trong việc cưới, việc tang, lễ hội; các cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; các phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời, gắn với công tác giáo dục truyền thống về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức cách mạng của Người; bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; xây dựng con người phát triển toàn diện.
 
    Thực hiện Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chú trọng công tác tuyên truyền các văn bản quy định về phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính, công khai, minh bạch, tiết kiệm trong sử dụng ngân sách, kinh phí của cơ quan, địa phương, đơn vị; giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã tiết kiệm trong sử dụng, thanh quyết toán ngân sách nhà nước, tiết kiệm trong tiêu dùng trên 3.000 tỷ đồng. Triển khai thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ công chức theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ; đã kiểm tra 152 cuộc/152 đơn vị về thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; qua đó, kịp thời chấn chỉnh, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng được các ngành chức năng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, đánh giá cao.
 
    Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là lãnh đạo, người đứng đầu nhiều cơ quan, đơn vị có sự chuyển biến tích cực trong nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm; gần dân, sâu sát cơ sở; quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính của cán bộ, công chức; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo, những bức xúc của quần chúng, nhân dân được quan tâm. 
 
    Thực hiện tốt Chỉ thị 05 gắn với Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, phản ánh, kiến nghị của dân. Trong 5 năm, toàn tỉnh tổ chức 63 cuộc tiếp xúc, đối thoại, có 397 ý kiến góp ý, kiến nghị, chủ yếu liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; cấp tỉnh tổ chức 3 cuộc, có  238 ý kiến góp ý, kiến nghị của Nhân dân, đã được quan tâm xử lý thoả đáng.
 
    Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã phát hiện 8 trường hợp vi phạm và đã xử lý kỷ luật 8 đảng viên, đề nghị thu hồi 430 triệu đồng. Ngành Thanh tra triển khai 288 cuộc thanh tra hành chính và 18.542 cuộc thanh tra chuyên ngành, đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi trên 18 tỉ đồng, 467 m2 đất. Tinh thần tự phê bình và phê bình, kết hợp khắc phục những mặt hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) có nhiều chuyển biến tích cực, chấp hành và thực hiện nghiêm giờ giấc, quy chế làm việc; dân chủ trong cơ quan, đơn vị, địa phương được phát huy; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, ý thức bảo vệ tài sản công được thực hiện ngày hiệu quả... Nội dung và yêu cầu nêu gương của Chỉ thị số 05-CT/TW đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách cán bộ, đảng viên, chống được suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong giai đoạn hiện nay; đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên; xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu tận tuỵ, trách nhiệm, gương mẫu trong công việc, trong phục vụ nNhân dân, vì lợi ích cộng đồng đã được biểu dương, khen thưởng, tạo lan toả sâu rộng, đẩy mạnh học tập và làm theo gương Hồ Chí Minh.
                                                                                            Tiến Dũng
.