Phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc

Thứ Tư, 13/09/2023, 08:00 [GMT+7]
    Ngày 11/9, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai các đề tài thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025 "Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045)". Dự và chủ trì Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình.
 
    Thực hiện Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 7/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025 “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, mã số KX.02/21-25, tới nay, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã hoàn thiện thuyết minh, khung Chương trình; ban hành các Quyết định về tổ chức bộ máy Chương trình và tổ chức triển khai các hoạt động của Chương trình. 
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Theo đó, Tổ chức Hội đồng xác định danh mục nhiệm vụ đặt hàng và phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng của Chương trình; Tổ chức các Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài của Chương trình và thẩm định kinh phí các đề tài, tổng hợp kinh phí Chương trình gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và phê duyệt; Hướng dẫn các tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài hoàn thiện thuyết minh và dự toán kinh phí đề tài theo ý kiến kết luận Hội đồng và niên độ kinh phí được phê duyệt; Ban hành Quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thời gian, kinh phí thực hiện và phương thức khoán chi các đề tài thuộc Chương trình và ký Hợp đồng thực hiện các đề tài; Tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình; Tiếp tục phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính thực hiện các thủ tục xin cấp kinh phí bổ sung đợt 2 năm 2023 để triển khai Chương trình...
 
    Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng, xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng. Quan điểm chỉ đạo đầu tiên của Đại hội XIII mang tính xuyên suốt, bất di bất dịch là "kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".
 
    GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu các thành viên tham gia các đề tài thuộc Chương trình cần chủ động, nỗ lực cao nhất, không chỉ làm rõ việc vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới mà phải có trách nhiệm chính trị phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc. Đây là sự bổ sung vô cùng quan trọng hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, cũng như lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong quá trình triển khai Chương trình, các nhà khoa học cần chắt lọc dựa trên kết quả nghiên cứu để cùng với quá trình làm, kiến nghị cho Đảng, Nhà nước trong việc tổng kết 40 năm đường lối đổi mới của Đảng; chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIV; đặt những nền tảng đầu tiên về soạn thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước khi Đảng tròn 100 năm tuổi.
 
    Chương trình “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045)”, mã số KX.02/21-25 tập trung nghiên cứu, làm rõ: (1) Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay; (2) Nghiên cứu toàn diện, hệ thống và sâu sắc nội dung, giá trị, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh và tổng kết, đánh giá thực tiễn nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng của Người trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1986 đến nay; chỉ rõ thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, đúc kết bài học kinh nghiệm và xác định những vấn đề đặt ra; (3) Đề xuất quan điểm, phương hướng, giải pháp, kiến nghị tiếp tục vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
                                                                                                Hồng Sơn
.