Ban Nội chính Trung ương: Chi bộ Vụ I sinh hoạt Chuyên đề Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Thứ Sáu, 07/07/2023, 09:18 [GMT+7]
    Ngày 06/7, Chi bộ Vụ I, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt Chuyên đề “Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”.
 
    Theo Báo cáo nội dung Chuyên đề, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, trong đó “nêu gương” là một trong những cách thức, biện pháp mà Người luôn nhắc đến. Trong tác phẩm “Đường cách mệnh” (1927), Người nhấn mạnh những yêu cầu có tính chuẩn mực trong tư cách của một người cách mạng đó là: “Tự mình phải: Cần kiệm; Hòa mà không tư; Cả quyết sửa lỗi mình; Cẩn thận mà không nhút nhát; Hay hỏi; Nhẫn nại (chịu khó); Hay nghiên cứu, xem xét; Vị công vong tư; Không hiếu danh, không kiêu ngạo; Nói thì phải làm; Giữ chủ nghĩa cho vững; Hy sinh; Ít lòng tham muốn về vật chất; Bí mật. Đối với người phải: Với từng người thì khoan thứ; Với đoàn thể thì nghiêm; Có lòng bày vẽ cho người; Trực mà không táo bạo; Hay xem xét người. Làm việc phải: Xem xét hoàn cảnh kỹ càng; Quyết đoán; Dũng cảm; Phục tùng đoàn thể”. Trong tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” (1947), Người cũng nêu ra 12 điều về tư cách của Đảng chân chính cách mạng, đó là sự nêu gương, là tấm gương của sự phấn đấu hy sinh vì dân, vì nước. Người viết “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”; “Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác”. 
 
Toàn cảnh buổi sinh hoạt Chuyên đề
Toàn cảnh buổi sinh hoạt Chuyên đề
    Để trở thành người cán bộ, đảng viên cách mạng chân chính thì phải: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; phải nêu cao đức tính tốt đẹp: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm; phải tránh xa những thói hư tật xấu như lười biếng, gian giảo, tham lam...; phải “cố gắng làm kiểu mẫu cho quần chúng trong mọi việc”; “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “Cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Khi viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969), Người cũng nói: “Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”; đồng thời Người cũng căn dặn cán bộ, đảng viên nắm giữ các chức vụ, quyền hạn càng cao thì càng phải nêu gương sáng, gương mẫu trong mọi công việc, không màng danh lợi, quyền chức... 
 
    Các đảng viên tham gia sinh hoạt đã thảo luận sôi nổi về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập Chuyên đề; đồng thời đi sâu phân tích, làm rõ hơn nội hàm về tính tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đánh giá thẳng thắn về thực trạng thực hiện tính tiền phong, gương mẫu của Chi ủy, lãnh đạo Vụ và cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Vụ I; về tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Từ đó, các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã nêu lên nhiều phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả học tập, quán triệt, thực hành tốt hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tính tiền phong, gương mẫu theo thực tế tình hình tại Vụ I, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.
 
    Phát biểu tại buổi sinh hoạt Chuyên đề, đồng chí Mai Xuân Bình, Phó Bí thư Chi bộ Vụ I nhấn mạnh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên Đảng Cộng sản và được khẳng định trong Điều lệ Đảng: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng. Trải qua các kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, tính tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên vẫn luôn được xác định là yêu cầu, nhiệm vụ, phương châm hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng cách mạng và dần dần được nâng lên thành mục tiêu, phương thức lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần điều này để nghiêm túc thực hiện.
 
    Quán triệt Quy định số 05-QĐ/BNCTW, ngày 25/02/2021 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên cơ quan Ban Nội chính Trung ương, mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Vụ I cần tiền phong, gương mẫu thực hiện: (1) Lấy nội dung nêu gương làm kim chỉ nam cho mọi hành động của bản thân phù hợp với cương vị, chức vụ được giao; (2) Nghiêm túc thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên Ban Nội chính Trung ương “Trung thành -Liêm chính - Bản lĩnh - Sáng tạo”. (3) Sẵn sàng nhận và nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công. Tâm huyết, tận tụy, bản lĩnh, nhạy bén, thận trọng, trung thực, khách quan, công tâm, toàn diện, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ... (4) Đi đầu, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. (5) Sống trong sáng, lành mạnh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành. 
 
    Chi ủy và lãnh đạo Vụ I yêu cầu cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Vụ I sau Hội nghị tiếp tục nghiên cứu, thấm nhuần và thực hành nghiêm túc các nội dung đã được học tập, quán triệt tại Chi bộ.
 
    Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan đã dự, phát biểu đánh giá cao ý nghĩa tầm quan trọng của việc tổ chức học tập chuyên đề này. Đồng chí nhấn mạnh, việc học tập này cần phải duy trì thường xuyên, hằng ngày, không được dừng lại ở khẩu hiệu, chung chung, mà sau Hội nghị phải cụ thể hóa hơn nữa, mỗi đảng viên phải tự giác hơn nữa, tạo chuyển biến rõ nét về hành động, để xây dựng chi bộ Vụ 1 thực sự trong sạch, vững mạnh, kiểu mẫu. 
    
                                                                                   Chi bộ Vụ I
.