Lào Cai: Kết quả công tác Cải cách tư pháp quý I/2021

Trong quý I/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai đã tham mưu Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch số 316-KH/TU, ngày 04/5/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư...
.
.
.