Lai Châu: Một số kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Tháng 5/2021, Tỉnh ủy Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiến hành sơ kết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ...
.
.
.