Lạng Sơn: Kết quả công tác cải cách tư pháp

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp...
.
.
.