Sơn La: Kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 5/2023

Tháng 5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La...
.
 • Bộ Tư pháp: Chú trọng công tác xây dựng các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

  07:11 | 16/05/2023
  Trên cơ sở Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Bộ Tư pháp tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn mới.
  .
 • Điện Biên: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 4/2023

  07:27 | 12/05/2023
  Trong tháng 4/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2023; tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
  .
 • Bộ Tư pháp: Một số kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 4/2023

  16:21 | 11/05/2023
  Trong tháng 4/2023, Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các Thông tư liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: (1) Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở...
  .
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường các hoạt động trợ giúp pháp lý

  07:02 | 11/05/2023
  Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành văn bản số 4964/UBND-VP triển khai thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.
  .
 • Đảng đoàn Quốc hội: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp quý I/2023

  15:16 | 09/05/2023
  Trong quý I/2023, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
  .
 • Bình Thuận: Hoạt động của các cơ quan tư pháp tỉnh quý I/2023

  18:22 | 04/05/2023
  rong quý I/2023, Tỉnh ủy Bình Thuận tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt theo quy định đồng thời giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.
  .
 • Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên

  16:43 | 25/04/2023
  Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên.
  .
 • Lâm Đồng: Đẩy mạnh công tác tư pháp và bổ trợ tư pháp

  07:38 | 24/04/2023
  Trong Quý I/2023, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tố tụng triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; ban hành Chương trình hành động số 51-CTr/TU, ngày 10/3/2023 về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
  .
 • Lào Cai: Kết quả công tác cải cách tư pháp quý I/2023

  06:54 | 20/04/2023
  Trong quý I/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai đã ban hành Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2023 và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách tư pháp...
  .
 • Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

  18:04 | 18/04/2023
  Nhằm nâng cao nhận thức, quyết tâm chính trị, trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, tạo chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động, nhất là người đúng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã ban hành Kế hoạch để cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:
  .
 • Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam: Kết quả công tác cải cách tư pháp quý I/2023

  15:29 | 13/04/2023
  Trong quý I/2023, Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục quán triệt đường lối, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; triển khai đồng bộ công tác giáo dục chính trị tư tưởng với hoạt động bồi dưỡng Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
  .
 • Bạc Liêu: Kết quả công tác cải cách tư pháp Quý I/2023

  07:16 | 06/04/2023
  Trong Quý I/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; kiện toàn tổ chức, bổ máy của Ban Chỉ đạo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 05 quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân, Ban Cán sự đảng Tòa án và Thanh tra tỉnh.
  .
 • Sơn La: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 02/2023

  06:17 | 03/04/2023
  Trong tháng 02/2023, Tỉnh ủy Sơn La tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2023; tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW, ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư về ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố; chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023.
  .
 • Vĩnh Phúc: Tập trung thực hiện tốt công tác tư pháp và bổ trợ tư pháp

  16:28 | 20/03/2023
  Trong tháng 02/2023, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp; xây dựng Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
  .
 • Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

  07:27 | 19/03/2023
  Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 11-KH/TW, ngày 28/12/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết 27, với những nội dung cụ thể sau:
  .
 • Đồng Tháp: Tăng cường công tác cải cách tư pháp trên địa bàn

  07:16 | 17/03/2023
  Năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp đã tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo các cấp ủy tổ chức đảng triển khai, quán triệt tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch công tác của các ngành tư pháp Trung ương về nhiệm vụ tư pháp, cải cách tư pháp...
  .
 • Điện Biên: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 02/2023

  06:28 | 15/03/2023
  Trong tháng 02/2023, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023; nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
  .
 • Bắc Giang: Tăng cường triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp

  17:50 | 14/03/2023
  Ngày 06/3/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2023, trong đó xác định 06 nhiệm vụ thường xuyên và 11 nhiệm vụ cụ thể.
  .
 • Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh ủy Phú Yên ban hành Chương trình trọng tâm công tác năm 2023

  12:13 | 09/03/2023
  Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Phú Yên vừa ban hành Chương trình trọng tâm công tác năm 2023. Theo Kế hoạch, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh triển khai thực hiện những nội dung cụ thể sau:
  .
 • Vĩnh Long: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 02/2023

  11:44 | 09/03/2023
  Trong tháng 02/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Long đã theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới..
  .
 • Bắc Giang: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp

  15:24 | 06/03/2023
  Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì Hội nghị.
  .
 • Đà Nẵng: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp

  07:40 | 03/03/2023
  Trong tháng 02/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thông qua Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
  .
 • Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

  06:27 | 26/02/2023
  Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
  .
 • Hoà Bình: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

  14:56 | 21/02/2023
  Tỉnh ủy Hoà Bình vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh

  14:36 | 17/02/2023
  Năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Long An đã bám sát chương trình công tác, chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ BCĐ CCTP tỉnh.
  .
 • Hòa Bình: Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp ban hành chương trình công tác năm 2023

  06:28 | 16/02/2023
  Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Hoà Bình vừa ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023.
  .
 • Lào Cai: Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành chương trình công tác năm 2023

  08:00 | 14/02/2023
  Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai vừa ban hành Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2023. Theo đó, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
  .
 • Ninh Bình: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp

  06:52 | 04/02/2023
  Năm 2022, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Ninh Bình đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022; Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình thực hiện việc ghi âm, ghi hình có âm thanh, việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 của lực lượng Công an tỉnh; Báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn Hội thẩm nhân dân năm 2022.
  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh

  08:18 | 20/01/2023
  Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng đã chủ động, chủ trì phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính, các địa phương, đơn vị tham mưu giúp Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp...
  .
 • Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

  16:09 | 09/01/2023
  Ngày 09/01/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ ba dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo...
  .
 • Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai tổng kết công tác năm 2022

  14:06 | 05/01/2023
  Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì Hội nghị.
  .
 • Bắc Kạn: Công tác cải cách tư pháp đạt kết quả tích cực

  07:04 | 04/01/2023
  Năm 2022, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã bám sát chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp của tỉnh, cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình cụ thể.
  .
 • Ngành tư pháp cần thực hiện hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

  14:51 | 20/12/2022
  Ngày 19/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2023. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
  .
 • Chủ tịch nước gặp mặt các chuyên gia, nhà khoa học tham gia xây dựng Đề án Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  18:51 | 09/12/2022
  Chiều 08/12/2022, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới" chủ trì buổi gặp mặt các chuyên gia, nhà khoa học và thành viên tham gia xây dựng Đề án.
  .
.
.