Hòa Bình: Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của Trung ương về Chiến lược cải cách tư pháp

Thực hiện Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp các cấp ủy, các cơ quan nội chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.
.
.
.