Long An: Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp

Thứ Hai, 15/04/2024, 02:57 [GMT+7]
    Từ đầu năm đến nay, công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Long An tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chủ động trong công tác tham mưu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và triển khai, thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.
 
Tòa án nhân dân tỉnh Long An đưa ra xét xử các vụ án phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm theo tinh thần cải cách tư pháp
Tòa án nhân dân tỉnh Long An đưa ra xét xử các vụ án phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm theo tinh thần cải cách tư pháp
    Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 26/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 84- KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược CCTP đến năm 2020; Chương trình số 33-CTr/TU, ngày 01/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách tư pháp. Nhất là, chỉ đạo, cho chủ trương, định hướng giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các cơ quan tư pháp, nhất là xử lý nghiêm việc đùn đẩy, né tránh, không làm hết trách nhiệm trong hoạt động tư pháp, bổ trợ tư pháp. Các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục cả về nội dung lẫn hình thức liên quan đến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn mới, đặc biệt là các văn bản pháp luật, các văn bản mới ban hành, sửa đổi, bổ sung liên quan đến công tác tư pháp, cải cách tư pháp.
 
    Các cơ quan tư pháp đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo quy định. Trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, có chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh, đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật quốc tế để tham gia giải quyết các vụ việc tranh chấp có yếu tố nước ngoài, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân cũng như đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Trong quý I/2024, tập trung thực hiện hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết các vụ việc, vụ án; đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Liên ngành Tòa án, Viện Kiểm sát phối hợp tổ chức tốt các phiên tòa xét xử trực tuyến, các phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp và thực hiện tốt Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án, giải quyết kịp thời các vụ, việc dân sự, hành chính có tính chất phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
 
    Các cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và hoạt động điều tra; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác xét xử; chú trọng việc phân loại án, xác minh điều kiện thi hành án và nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp, cải cách tư pháp, hoạt động bổ trợ tư pháp; chú trọng những khâu yếu, việc khó, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm hoặc còn khó khăn, vướng mắc; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm cũng như biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác tư pháp, cải cách tư pháp.
                                                                                    Nguyễn Hiên
.