Quảng Ngãi: Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp năm 2024

Thứ Ba, 26/12/2023, 09:23 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Quảng Ngãi (Ban Chỉ đạo) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí: Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo; Lương Kim Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Trần Hoàng Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. 
 
    Theo báo cáo, năm 2023, Ban Chỉ đạo đã chủ động xây dựng Chương trình công tác trọng tâm của Ban; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp (CCTP). Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 1057-QĐ/TU, ngày 27/4/2023 về nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo; thành lập Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Chương trình hành động số 29-CTr/TU, ngày 16/02/2023 về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; chỉ đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 27-NQ/TW và Chương trình hành động số 29-CTr/TU đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. 
 
    Năm 2023, các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, không có vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động tư pháp. Công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự nói chung và các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm nói riêng bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào kết án oan người không có tội. Các vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng về kinh tế, tham nhũng hoặc các vụ án được dư luận xã hội quan tâm đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tố tụng của tỉnh trong quá trình giải quyết, trên cơ sở quy định của pháp luật, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh. 
 
    Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp chủ động tăng cường phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; qua đó, các vụ việc, vụ án có khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật, xác định tội danh, đánh giá chứng cứ được tháo gỡ, giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng, kéo dài, góp phần nâng cao chất lượng điều tra, xử lý án và đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ, hoàn thành kế hoạch đề ra.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác CCTP đạt được trong năm 2023, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, thành viên Ban Chỉ đạo tập trung, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024, đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chương trình hành động số 29-CTr/TU của Tỉnh ủy Quảng Ngãi và các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách tư pháp trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân; gắn việc thực hiện nhiệm vụ công tác thường xuyên của từng ngành tư pháp với việc thực hiện yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp. Ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
 
    Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các ngành tư pháp và Ban Nội chính Tỉnh ủy, thực hiện việc định hướng đối với những vụ việc, vụ án kéo dài do quan điểm của các ngành tư pháp còn có ý kiến khác nhau. Phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, nhất là những vụ án tham nhũng, tiêu cực, vụ án phức tạp, dư luận quan tâm; thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng; làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính; chú trọng thực hiện các yêu cầu, kiến nghị khắc phục, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; bảo đảm giải quyết, xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Tổ chức thi hành dứt điểm đối với những vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc kéo dài nhiều năm; vụ việc thi hành án cho các tổ chức tín dụng; phấn đấu thi hành đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao.
 
    Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác quy hoạch, sử dụng đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp; tăng cường cơ sở vật chất, ưu tiên trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác điều tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác kiểm sát, xét xử, công tác giám định tư pháp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ cải cách tư pháp. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tư pháp vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. 
Phan Thành Long
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
.