Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Đà Nẵng

Thứ Hai, 06/11/2023, 20:33 [GMT+7]
    Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng- thực trạng và những vấn đề đặt ra”.
 
    Các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố; Võ Công Chánh, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố; Nguyễn Đình Thuận, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố chủ trì Hội thảo.
 
    Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố nhấn mạnh, ngày 9/11/2022, Trung ương ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong đó, nhấn mạnh giá trị cốt lõi, đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thể hiện ở việc bảo đảm tính tối thượng của Hiến pháp và pháp luật; phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân; đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân hướng đến giải phóng, phát huy sức mạnh, trí tuệ của quần chúng, tạo động lực phát triển đất nước.
 
Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo
    Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động số 29-CTr/TU. Nội hàm của chương trình hành động tập trung nêu bật những giải pháp trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Thành phố tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới và nâng cao chất lượng trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, HĐND thành phố, HĐND huyện Hòa Vang và HĐND các xã thuộc huyện Hòa Vang; tiếp tục sắp xếp và đổi mới hoạt động theo mô hình thí điểm chính quyền đô thị; xây dựng nền hành chính Nhà nước phục vụ nhân dân chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thành phố thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam...
 
    Bên cạnh kết quả đạt được, việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố như việc chấp hành pháp luật chưa nghiêm; kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức, viên chức đôi lúc, đôi nơi còn bị xem nhẹ. Công tác bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân có lúc chưa đạt được như mong muốn; việc phân công, phân cấp, phân quyền trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ còn nhiều bất cập; cải cách hành chính, cải cách tư pháp có mặt chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực chưa cao, chưa đáp ứng được mong đợi của người dân, doanh nghiệp cũng như yêu cầu phát triển thành phố…
 
    Hội thảo là dịp để đánh giá lại thực trạng, làm rõ hơn nội hàm trong việc thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân tồn tại, từ đó đề xuất các giải pháp mang tính thiết thực, khả thi để làm tốt hơn công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng để đóng góp chung vào lý luận, thực tiễn của Trung ương.
 
    Các ý kiến phát biểu tham luận tại Hội thảo tập trung thảo luận 5 nhóm vấn đề quan trọng, như quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và việc quán triệt, triển khai thực hiện tại thành phố Đà Nẵng; những tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng. Đồng thời phát huy dân chủ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình thí điểm chính quyền đô thị tại Đà Nẵng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường kiểm soát quyền lực, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực. Các đại biểu cũng thảo luận những khó khăn, vướng mắc và những nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.
                                                                                             Như Ngọc
.