Bộ Quốc phòng: Triển khai Kế hoạch chiến lược thực hiện cải cách tư pháp trong Quân đội

Thứ Ba, 12/03/2024, 07:08 [GMT+7]
    Năm 2024, Bộ Quốc phòng đã triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược cải cách tư pháp trong Quân đội và các quy định của pháp luật về lĩnh vực hoạt động tư pháp tạo sự thống nhất cao về nhận thức, nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.
 
    Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
 
Hội nghị tổng kết công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế của Bộ Quốc phòng
Hội nghị tổng kết công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế của Bộ Quốc phòng
    Quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. 
 
    Nâng cao chất lượng các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để oan, sai, lọt người, lọt tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 
 
    Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 113/2014/NĐ-CP, ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật; Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư khóa X về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp. 
 
    Bộ Quốc phòng đã đề ra Kế hoạch cụ thể, bao gồm các nội dung: Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp trong Quân đội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ về cải cách tư pháp; Thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp của Nhà nước và trong Quân đội; Xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; Nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch của Thường vụ Quân ủy Trung ương triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị; Triển khai thực hiện Đề án “Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, phòng, chống tội phạm các cấp trong Quân đội đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại (sau khi Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua); Rà soát, kịp thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, giải thích, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật về hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp, tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp và các cơ quan phòng, chống tội phạm thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, đảm bảo thống nhất, hiệu quả; Gắn việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật với nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật về tư pháp, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân; Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ của các cơ quan Tư pháp, Thanh tra, Pháp chế, Kiểm toán bảo đảm “tinh, gọn, mạnh” hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Triển khai thực hiện Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Tiếp tục triển khai thực hiện quy định về tổ chức phiên tòa trực tuyến; Hoàn thiện, báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về việc thành lập, giải thể cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân; Hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng; Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án của Quân ủy Trung ương về “Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với cơ quan thực thi pháp luật thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển”; Quy định của Quân ủy Trung ương về “Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động của Quân đội nhân dân” (sau khi Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua); Nâng cao hiệu quả công tác pháp luật quốc tế; công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; đẩy mạnh hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật quân sự, quốc phòng…
Phạm Thị Hồng Vân
.