Ngành Kiểm sát triển khai nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp năm 2024

Thứ Hai, 11/03/2024, 08:42 [GMT+7]
    Năm 2024, ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, kế hoạch, chương trình của Đảng về cải cách tư pháp; nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu được giao. 
 
    Một số nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW, Kế hoạch số 11-KH/TW, Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Tập trung hoàn thành tốt các đề án Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao được giao chủ trì thực hiện, báo cáo Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và các cơ quan có thẩm quyền theo đúng yêu cầu. 
 
Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân
Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân
    Thực hiện nghiêm Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan chức năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành các luật về tư pháp, nhất là những vấn đề có nhận thức chưa thống nhất; thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiệp vụ của các đơn vị trong ngành; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ nghiên cứu khác, bảo đảm tiến độ và chất lượng, có tính ứng dụng thực tiễn cao. 
 
    Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành trong thực hành quyền công tố, đặc biệt là nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; giải quyết đúng yêu cầu và tiến độ các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. 
 
    Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành trong kiểm sát hoạt động tư pháp; nâng cao chất lượng các hoạt động hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh việc đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; chủ động tham gia các diễn đàn đa phương nhằm góp phần phòng ngừa, xử lý có hiệu quả với các tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học. 
 
    Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, coi trọng công tác cán bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm sát viên và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp kiểm sát. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; triển khai thực hiện Kế hoạch đổi mới hệ thống công nghệ thông tin theo yêu cầu chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025. 
Phạm Thị Hồng Vân
.