Vĩnh Phúc: Hội nghị thông tin về kết quả công tác cải cách tư pháp

Thứ Tư, 22/05/2024, 16:58 [GMT+7]
    Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Phúc phối hợp với Ban Nội chính Trung ương và các đơn vị có liên quan vừa tổ chức Hội nghị thông tin về kết quả công tác cải cách tư pháp trong những năm qua; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới cho gần 750 hội viên Câu lạc bộ hưu trí tỉnh Vĩnh Phúc. 
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
    Tại Hội nghị, GS, TS Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp, thành viên Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông tin về tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Đảng về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020, như kết quả hoàn thiện hệ thống pháp luật về tư pháp, tố tụng tư pháp theo hướng đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội. Giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ đối với một số loại tội phạm; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn thiện tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, trọng tâm là việc hoàn thiện tổ chức, bộ máy Tòa án, đổi mới hoạt động của Tòa án, lấy xét xử là trung tâm, kết hợp giữa xét hỏi với tranh tụng...; những khó khăn, vướng mắc, hạn chế khi triển khai các nhiệm vụ cải cách tư pháp trên thực tế. 
 
GS, TS Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp, thành viên Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội truyền đạt thông tin tại Hội nghị
GS. TS. Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp, thành viên Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội truyền đạt thông tin tại Hội nghị
    Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã được tiếp thu một số nội dung về phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp trong thời gian tới được xác định cụ thể trong Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới như: Việc hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến tư pháp, bảo đảm tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền công dân; bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử; khắc phục tình trạng quan hệ giữa các cấp toà án là quan hệ hành chính, bảo đảm độc lập giữa các cấp xét xử và độc lập của thẩm phán, hội thẩm khi xét xử; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra.
Nguyễn Hữu Quảng
(Ban Nội chính Trung ương)
.