Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai công tác năm 2024

Chủ Nhật, 17/12/2023, 03:41 [GMT+7]
    Năm 2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp và hỗ trợ tư pháp đảm bảo theo quy định; quyền làm chủ của Nhân dân đối với cơ quan tư pháp luôn được phát huy.
 
    Theo đó, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ công tác cải cách tư pháp; củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp; nâng cao trách nhiệm của các tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan tư pháp nhằm thực hiện tốt các quy định của Đảng về sự lãnh đạo của cấp ủy đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc theo tinh thần Chỉ thị 26 của Bộ Chính trị.
 
Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
    Với vai trò là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, Ban Nội chính tỉnh ủy đã tham mưu và theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành có liên quan triển khai các nhiệm vụ cải cách tư pháp tại ngành, địa phương mình; Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp được quan tâm triển khai, qua đó kịp thời kiến nghị để khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong tổ chức thực hiện.
 
    Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phối hợp trong xử lý một số việc thiếu đồng bộ; việc áp dụng pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; thực hiện một số hoạt động bổ trợ tư pháp vẫn còn vướng mắc. Năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; biên chế các cơ quan tư pháp còn thiếu, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp cấp huyện, làm ảnh hưởng đến chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
 
    Về nhiệm vụ năm 2024; Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đề xuất các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật về hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp, tố tụng hành chính, về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, bảo đảm thống nhất, hiệu quả. Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, cơ quan dân cử đối với tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp; bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, quyền kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo và các quyền khác của công dân.
                                                                                                Kim Anh
.