Quảng Ngãi: Một số kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2024

Thứ Hai, 08/07/2024, 03:42 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, đầy đủ các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác cải cách tư pháp; trọng tâm là Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chương trình hành động số 29-CTr/TU, ngày 16/02/2023 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Chủ động xây dựng và ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 (Chương trình số 09-CTr/BCĐ, ngày 17/01/2024); lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp trong 6 tháng đầu năm; Quy chế số 11-QC/BCĐ, ngày 15/3/2024 quy định cụ thể nội dung, hình thức, thời gian báo cáo của thành viên Ban Chỉ đạo; bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo được chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định; kiện toàn Tổ giúp việc giúp Ban Chỉ đạo xây dựng các văn bản, chương trình công tác năm, các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác cải cách tư pháp.
 
    Các cơ quan tư pháp đã bám sát nội dung Nghị quyết số 27, Chương trình hành động số 29 và các văn bản của ngành cấp trên, kịp thời xây dựng nhiều văn bản cụ thể hóa để triển khai nhiệm vụ gắn liền với công tác cải cách tư pháp trong cơ quan, đơn vị; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc tiếp tục xác định rõ trách nhiệm của ngành trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; cụ thể hóa và thực hiện tốt các chủ trương, quan điểm của Đảng và quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 
 
    Ban cán sự đảng UBND tỉnh tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đối với việc thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, Quyết định số 118-QĐ/TW, ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn Luật sự tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029; công tác chuẩn bị Đại hội Hội luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029. 
 
    Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2024; chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Theo đó, tại Kỳ họp thứ 24 Hội đồng nhân dân tỉnh (ngày 18/6/2024) đã thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng, trợ cấp và các mức chi khác bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
 
    Ban Chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra tại Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 27 và Chương trình hành động số 29; Trưởng Ban Chỉ đạo đã ban hành Thông báo kết luận về kết quả kiểm tra của Ban Chỉ đạo đối với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
 
    Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024. Trong 06 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 02 đảng viên và 04 tổ chức đảng. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường công tác giám sát hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp, nhất là trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án thông qua xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2023 đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số Chi cục cấp huyện trực thuộc.
 
    Trong 6 tháng cuối năm 2024, Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách tư pháp; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27, Chương trình hành động số 29, gắn việc thực hiện nhiệm vụ công tác thường xuyên của từng ngành với việc thực hiện yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp; rà soát cơ chế, chính sách của từng ngành liên quan đến công tác cải cách tư pháp để kiến nghị điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
Thành Long
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
.