Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu xác định tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ để chủ động tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cụ thể hóa, triển khai thực hiện tốt nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng.
.
.
.