An Giang: Kiểm tra 370 tổ chức đảng và gần 16.700 đảng viên

Năm 2021, các cấp ủy trên địa bàn tỉnh An Giang đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
.
.
.