Quảng Bình: Một số kết quả trong thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị

Thứ Bảy, 22/06/2024, 15:29 [GMT+7]
    Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình nghiêm túc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thông qua đó, nhiều vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã được chỉ đạo giải quyết thấu đáo, triệt để; nhiều vụ việc được phát hiện, giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Kết quả qua 5 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW tại tỉnh Quảng Bình thể hiện ở một số nội dung nổi bật, đó là:
 
    Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch, tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW; ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; kịp thời điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi bảo đảm tính toàn diện, phù hợp, khả thi. Đồng thời, tỉnh Quảng Bình đã đổi mới cách làm, áp dụng vào việc tiếp công dân như: Việc điều chỉnh lịch tiếp dân trùng thời gian với Phiên tiếp công dân của UBND tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; quy định tiêu chí lựa chọn các vụ việc tiếp, đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy; áp dụng phần mềm đăng ký tiếp dân trên mạng Internet; yêu cầu cử lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã trực tại cơ quan để tham gia khi có yêu cầu đột xuất; thành lập Tổ công tác của Bí thư Tỉnh ủy để kiểm tra, rà soát việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài, tư vấn xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của Nhân dân tại các phiên tiếp dân, đối thoại với dân của Bí thư Tỉnh ủy; thành lập, đi vào hoạt động Tổ giúp việc công tác nội chính đảng cấp huyện; Tổ tham mưu xử lý đơn, thư của Ban Nội chính Tỉnh ủy …
 
 
    Để Quy định số 11QĐi/TW của Bộ Chính trị  thực hiện có hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đã triển khai thực hiện nghiêm túc; chủ động, tích cực và trách nhiệm trong thực hiện việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân, chỉ đạo xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, KNTC của dân trên tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền, bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, KNTC theo quy định. Phần lớn các phản ánh, kiến nghị đều được các đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp trả lời tại phiên tiếp dân hoặc chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định. Việc thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư cấp ủy, đặc biệt là kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại các phiên tiếp dân được các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời. 
 
    Trong 5 năm qua, người đứng đầu cấp ủy các cấp trong toàn tỉnh đã tổ chức 11.827 phiên tiếp công dân định kỳ, 827 phiên tiếp dân đột xuất với 5.726 vụ việc/6.273 lượt người được tiếp; 17 vụ việc phức tạp, kéo dài đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm, trong đó, có 08 vụ việc phức tạp, kéo dài đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Tổ Công tác 1743 kiểm tra, rà soát; 04 vụ việc phức tạp, thường xuyên đăng ký tiếp dân và gửi đơn, thư đến Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã được Tổ 09 của Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra, rà soát, tham mưu xử lý dứt điểm; 07 vụ việc phức tạp, kéo dài được Bí thư cấp ủy cấp huyện tiếp, chỉ đạo xử lý dứt điểm. Các vụ việc phức tạp, kéo dài, sau khi Tổ công tác 1743 của Bí thư Tỉnh ủy hoặc Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra, rà soát, chỉ đạo giải quyết đều được báo cáo các cơ quan chức năng của Trung ương để phối hợp trong việc xử lý, giải quyết đơn, thư; góp phần hạn chế tình trạng KNTC kéo dài, vượt cấp. 
 
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình tiếp dân định kỳ
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình tiếp dân định kỳ
    Công tác tiếp nhận, chỉ đạo xử lý phản ánh, kiến nghị, KNTC thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Cơ quan thường trực về tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đổi mới cách làm, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy giao tổng hợp, báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý đơn thư của các cơ quan, đơn vị, nghiên cứu, nhận định, đánh giá tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Với cách làm này đã giúp các cơ quan, người có thẩm quyền nắm rõ tình hình đơn thư gửi nhiều nơi, nhiều cấp, vượt cấp; việc xác định thẩm quyền, kết quả xử lý, giải quyết vụ việc để hướng dẫn người dân gửi đơn đến đúng cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết được quan tâm thực hiện tốt.
 
    Đối với công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 05-KH/TU, ngày 13/01/2021; Báo cáo số 96-BC/TU, ngày 20/10/2021 về kết quả kiểm tra, tổng rà soát đơn thư phản ánh, kiến nghị, KNTC trên địa bàn toàn tỉnh trong giai đoạn từ năm 2004-2009 và giai đoạn từ năm 2010-2020; lập 08 danh mục các vụ việc tồn đọng, vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài tại 08 huyện, thị xã, thành phố để thống nhất hướng xử lý, giải quyết dứt điểm, kiên quyết không để tồn đọng, kéo dài. 
 
    Để nắm chắc tình hình và dự báo kịp thời những vụ việc mới phát sinh tại cơ sở có khả năng khiếu kiện đông người, vượt cấp; tăng cường thông tin, phối hợp với các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong quá trình giải quyết KNTC, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch, giao Ban Nội chính Tỉnh ủy thành lập Đoàn công tác liên ngành, phối hợp với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các cơ quan liên quan kiểm tra, tổng rà soát, lập Danh mục các đơn, thư KNTC đã được xử lý giải quyết, chưa xử lý giải quyết hoặc đã được xử lý giải quyết nhưng tổ chức, cá nhân không đồng tình, phát sinh mới; trên cơ sở đó, thống nhất quan điểm về thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, tập trung xử lý giải quyết, dứt điểm các đơn, thư thuộc thẩm quyền; tổng hợp, hệ thống các đơn thư gửi đến Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy nhằm tránh trùng lặp, chồng chéo. Căn cứ kết quả kiểm tra, tổng rà soát đơn, thư, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chủ trì, xây dựng kế hoạch đối thoại với tổ chức, cá nhân. 
 
    Đối với những vụ việc phức tạp, trước khi tổ chức đối thoại tiến hành trao đổi và thống nhất ý kiến hướng dẫn của cơ quan chức năng cấp trên có liên quan. Sau đối thoại, những đơn thư đã được giải quyết đúng theo quy định của pháp luật thì ban hành thông báo chấm dứt thụ lý, giải quyết; đồng thời, thực hiện thông báo và công khai kết quả xử lý, giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Báo cáo về kết quả kiểm tra, tổng rà soát đơn, thư phản ánh, kiến nghị, KNTC trên địa bàn tỉnh, lập 08 danh mục các vụ việc tồn đọng, vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài tại 08 huyện, thị xã, thành phố để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện. Từ đó, các vụ việc tồn đọng đã được cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo rà soát, giải quyết dứt điểm.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức 90 buổi làm việc với cấp ủy cấp huyện và một số cơ quan, địa phương liên quan nhằm nắm bắt tình hình, kết quả, tiến độ giải quyết các nội dung kết luận phiên tiếp dân và các chỉ đạo giải quyết phản ánh, kiến nghị, KNTC của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; đồng thời, bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Xây dựng kế hoạch và kiểm tra định kỳ việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC và kiểm tra việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tiến hành 13 cuộc kiểm tra, giám sát có nội dung về công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. 
 
    Việc thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tại các phiên tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân; kết luận về kết quả kiểm tra, rà soát các vụ việc của Tổ Công tác 1743 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ.
 
    Thông qua việc tiếp dân, giúp người đứng đầu cấp ủy các cấp nắm toàn diện, có hệ thống tình hình phản ánh, kiến nghị, KNTC, tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời xử lý, giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền, chỉ đạo địa phương, cơ quan có thẩm quyền giải quyết, phối hợp giải quyết; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc người đứng đầu cấp ủy, tổ chức, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền chấp hành quy định về công tác tiếp dân, đối thoại với dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, KNTC của dân. Có thể nói, công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư cấp ủy trong thời gian qua đã tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần làm giảm các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài, hạn chế phát sinh thêm những vụ việc mới; củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy Đảng với Nhân dân.
Võ Bá Phong
.