Nghệ An: Kết quả 5 năm thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị

Thứ Ba, 04/06/2024, 14:34 [GMT+7]
    Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân (Quy định số 11), trong 5 năm qua (2019-2024), Tỉnh ủy Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương chủ động xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ, giải pháp về công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở, trong đó chú trọng giải quyết hiệu quả, dứt điểm từng vụ việc, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, dư luận quan tâm, không để xảy ra “điểm nóng”.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt Quy định số 11 thông qua hình thức tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến, thông qua đội ngũ báo cáo viên, qua các cơ quan báo, đài phát thanh - truyền hình, bản tin nội bộ... Trong 5 năm, toàn tỉnh đã tổ chức được 751 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác tiếp công dân với trên 90.000 lượt người tham gia, phát hành 51.042 ấn phẩm, tài liệu; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, công chức về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác này.
 
Phiên tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
Phiên tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa Quy định số 11 bằng việc ban hành nhiều văn bản, kế hoạch, chương trình của tỉnh triển khai việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Các cấp ủy, chính quyền ban hành trên 1.000 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 11 và các văn bản của Tỉnh ủy về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế số 09-QC/TU, ngày 04/4/2019 về tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy và xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân gửi đến Tỉnh ủy. Quy chế phân công Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan thực hiện nhiệm vụ tiếp dân thường xuyên của Tỉnh ủy, tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo và theo dõi, tổng hợp, chủ trì tham mưu cho Bí thư Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của dân gửi đến Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Văn phòng cấp ủy cấp huyện chịu trách nhiệm tiếp công dân thường xuyên; chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chức năng tham mưu người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ, đột xuất, xử lý đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của dân gửi đến cấp ủy cấp huyện. Trong 5 năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư các huyện ủy đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tiếp công dân định kỳ 01 lần/tháng; Bí thư đảng ủy cấp xã tiếp công dân định kỳ 02 lần/tháng, tiếp đột xuất khi cần thiết để kịp thời giải quyết những kiến nghị, phản ánh của công dân, hạn chế đơn, thư khiếu nại, tố cáo phát sinh, vượt cấp. 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc người đứng đầu cấp ủy, tổ chức, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền chấp hành quy định về công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân. Hàng năm ban hành chương trình kiểm tra, giám sát trong đó có nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định số 11. Trong 5 năm, toàn tỉnh đã tiến hành được 276 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 239 cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành 04 cuộc kiểm tra tại 04 huyện; Ban Nội chính Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra 02 cuộc tại 02 huyện. Qua công tác kiểm tra đã chỉ ra và kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp có biện pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện tiếp công dân, xử lý, giải quyết những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của dân.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại nơi tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và tại địa điểm tiếp công dân thường xuyên của Ban Nội chính Tỉnh ủy, chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch, biện pháp cần thiết để bảo vệ người khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
 
    Trong 5 năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp 31 cuộc/168 lượt công dân/158 vụ việc, trong đó, có 09 đoàn đông người, 03 vụ việc phức tạp, kéo dài. Ngay sau các phiên tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết vụ việc và trả lời công dân. Các cơ quan chức năng tập trung thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, kịp thời xử lý, giải quyết dứt điểm các kiến nghị, phán ánh của công dân. Kết quả đã có 157/158 vụ việc đã giải quyết xong, 01 vụ việc đang được chỉ đạo giải quyết. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp 1.341 lượt công dân đến đăng ký tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng các trường hợp đăng ký đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân; tham mưu các trường hợp đủ điều kiện, phù hợp thẩm quyền cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân.  Bí thư cấp ủy cấp huyện tiếp 992 cuộc/1.357 lượt công dân trong đó có 21 đoàn đông người, 29 vụ việc phức tạp, kéo dài. Bí thư cấp ủy cấp xã tiếp 31.191 cuộc/13.152 lượt công dân trong đó có 51 đoàn đông người, 30 vụ việc phức tạp, kéo dài. 
 
    Trong 5 năm cấp tỉnh tiếp nhận, xử lý 4.085 đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo gửi đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; cấp huyện tiếp nhận 5.502 đơn, thư gửi đến đồng chí Bí thư Huyện ủy, trong đó, đã xử lý 5.065 đơn, đang giải quyết 43 đơn. Việc xử lý, giải quyết, trả lời, hướng dẫn đơn, thư của công dân cơ bản bảo đảm đúng thời hạn, đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Lê Thị Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)
.