Thái Nguyên: Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Ba, 18/06/2024, 01:49 [GMT+7]
    Từ đầu năm đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án số 06-ÐA/TU ngày 28/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025”.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 5/2025
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 5/2025
    Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên tiếp dân định kỳ 5 ngày/5 vụ việc/5 người, qua đó thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng tiếp công dân 5 ngày/5 vụ việc/7 người, không phát sinh tiếp công dân đột xuất.
 
    Qua đó, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượt tiếp công dân, số lượt đoàn đông người và số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết giảm. Địa phương không xảy ra điểm nóng, vụ việc nổi cộm về khiếu nại, tố cáo. Phần lớn lượt tiếp các đoàn đông người đều có nội dung đề nghị, kiến nghị, phản ánh. Từ đầu năm đến nay, tổng số lượt tiếp công dân của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh 2.117 lượt người, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có 5 lượt đoàn đông người, giảm 5 lượt đoàn so với cùng kỳ năm 2023. Các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp nhận 2.583 đơn, trong đó có 22 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết, giảm 21,4% so với cùng kỳ.
 
    Các cơ quan chức năng đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đồng thời xem xét điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị. Công tác đối thoại, vận động, thuyết phục đối với công dân được chú trọng. Phần lớn các vụ việc khiếu nại, tố cáo được giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Đối với các đơn của công dân do các cơ quan Trung ương chuyển về, Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý, chỉ đạo các sở, ban, ngành tham mưu, xác minh, đề xuất giải quyết, không để vụ việc tồn đọng, gây bức xúc cho công dân có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tổ công tác của tỉnh kiểm tra, rà soát 17 vụ việc, trong đó có 6 vụ việc do Thanh tra Chính phủ chuyển về UBND tỉnh Thái Nguyên và 11 vụ việc tỉnh Thái Nguyên đưa vào kế hoạch kiểm tra, rà soát.
                                                                                             Văn Hiếu
.