Thừa Thiên Huế: Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Thứ Hai, 24/06/2024, 20:33 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch số 175-KH/TU thực hiện Quy định 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy định 131, góp phần kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán trong toàn Đảng bộ. 
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
    Theo Kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì tham mưu quán triệt triển khai trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Các ban, Văn phòng Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tập trung quán triệt, triển khai sâu rộng đến cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, phổ biến rộng rãi trong Nhân dân nhằm nhận thức đầy đủ, sâu sắc, thấy rõ vai trò, trách nhiệm từ đó tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định 131.
 
    Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp khẩn trương rà soát các quy định, quy chế, quyết định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, chế độ làm việc của ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra, đoàn kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật, giải quyết tố cáo, cán bộ phụ trách địa bàn thuộc thẩm quyền để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, ban hành, tuân thủ các nội dung của Quy định 131. 
 
    Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; cấp ủy các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố rà soát các quy định, quyết định liên quan đến quy trình nghiệp vụ, chế độ làm việc của cơ quan thanh tra, đoàn thanh  tra vừa đảm bảo đúng quy định pháp luật và tuân thủ các nội dung Quy định 131.
 
    Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và trách nhiệm là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, nắm thông tin, kịp thời đề xuất chỉ đạo kiểm tra, xử lý những hành vi có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, triệt để các nội dung tại Quy định 131; xử lý nghiêm theo quy định những trường hợp để xảy ra vi phạm, nếu vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự phải chuyển cho cơ quan chức năng điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. 
 
    Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định 131. Ngoài việc theo dõi, giám sát thường xuyên phải đưa nội dung kiểm tra hoặc giám sát việc thực hiện Quy định 131 vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm để thực hiện (thực hiện thường xuyên). 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan dân cử các cấp trong tỉnh, các cơ quan truyền thông, báo chí và nhân dân phát huy vai trò giám sát, kịp thời phản ánh, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý những hành vi tham nhũng, tiêu cực và bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán. 
                                                                                              Thu Hiền
.