Quảng Bình: Kết quả sau 5 năm thực hiện Quy định số 194-QĐ/TW của Ban Bí thư

Thứ Hai, 01/07/2024, 05:37 [GMT+7]
    Sau 5 năm triển khai Quy định số 194-QĐ/TW, ngày 23/5/2019 của Ban Bí thư về phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã tập trung phổ biến, quán triệt, chỉ đạo, triển khai thực hiện; đồng thời, ban hành Quy định phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và thực hiện nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mỗi bên; quá trình triển khai thực hiện đạt được một số kết quả quan trọng, nổi bật là:
 
    Đã thành lập, đi vào hoạt động Tổ giúp việc công tác Nội chính Đảng cấp ủy cấp huyện; góp phần giải quyết những bất cập, tháo gỡ khó khăn trong tham mưu về lĩnh vực nội chính Đảng ở cấp huyện; giúp Ban Nội chính Tỉnh ủy nắm chắc tình hình đến tận cấp xã; thống nhất định hướng, nội dung, cách thức, để tham mưu chỉ đạo kịp thời có hiệu quả các vụ việc, vụ án; ngăn chặn, xử lý dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh, trong bối cảnh không thành lập Ban nội chính cấp huyện, không tăng biên chế. 
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị tổng kết Cụm thi đua số III năm 2022
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị tổng kết Cụm thi đua số III năm 2022
    Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã phối hợp, tạo điều kiện để các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ; cử cán bộ tham gia Tổ công tác của Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, rà soát việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài (Tổ Công tác 1743); phối hợp báo cáo, cung cấp thông tin cho Tổ tham mưu xử lý đơn thư của Ban Nội chính Tỉnh ủy (Tổ 09). 
 
    Phối hợp thực hiện chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy về Thường trực cấp ủy cấp huyện chủ trì giao ban các cơ quan tố tụng cấp huyện, nhằm đáp ứng yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các cơ quan tố tụng cấp huyện. 
 
    Phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, sơ kết, tổng kết các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia ý kiến về các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận, quy chế, quy định theo đề nghị của Ban Nội chính Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 05/5/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính trong tình hình mới, nhằm phát huy các kết quả đạt được, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế, định hướng các nhiệm vụ, giải pháp sát đúng với tình hình, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan trong khối Nội chính, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính Đảng thời kỳ mới.
 
    Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, tham mưu xử lý 03 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc có liên quan đến địa phương. 
 
    Từ năm 2019-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì 13 đoàn kiểm tra, giám sát, thống nhất chủ trương để Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức 12 đoàn kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ. Chỉ đạo Tổ công tác của Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, rà soát việc giải quyết 07 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức tự kiểm tra; phối hợp, chuẩn bị nội dung, các điều kiện đảm bảo, cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW, ngày 23/3/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về “Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực”. Sau kiểm tra đã ban hành kế hoạch thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra.
 
    Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cử 40 lượt cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy (100%) tham gia tập huấn nghiệp vụ về công tác nội chính Đảng do Ban Nội chính Trung ương tổ chức (các năm 2019, 2022). Phối hợp với Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng năm 2019 cho hơn 120 đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và các đồng chí cán bộ tham mưu của cấp ủy các địa phương, đơn vị về công tác nội chính. Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho 160 học viên là thành viên của Tổ giúp việc công tác nội chính Đảng cấp ủy cấp huyện, cán bộ tham mưu làm công tác nội chính Đảng ở các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan nội chính cấp tỉnh và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn (các năm 2022, 2023). Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu trong tỉnh, gần 31.800 đảng viên nghe truyền đạt các nội dung cốt lõi của Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (năm 2023).
 
    Phối hợp với Ban Nội chính Trung ương chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua số III khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (năm 2022); tổ chức thành công Hội nghị tổng kết Cụm thi đua số III năm 2022 gắn với Hội nghị chuyên đề “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự tại địa phương”.
VBP
.