Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Thực hiện có hiệu quả nghiên cứu, đề xuất công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp

Thứ Hai, 01/07/2024, 15:45 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2024, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã kịp thời tham mưu cấp ủy ban hành 691 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, nhất là tích cực tham mưu tỉnh ủy, thành ủy tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận theo yêu cầu của Trung ương: (1) Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; (2) Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; (3) Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; (4) Sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 194-QĐ/TW ngày 23/5/2019 của Ban Bí thư về phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; (5) Sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; (6) Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế... Đặc biệt. nhiều ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động, sáng tạo tham mưu tỉnh ủy, thành ủy ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định quan trọng về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất của các ban nội chính cho cấp ủy luôn chủ động, tích cực, kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương trong tình hình hiện nay. Hầu hết, các văn bản do các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy tham mưu đều được ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, thành ủy ghi nhận và đánh giá cao về chất lượng nội dung, tiến độ thực hiện.
 
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên
    Ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã kịp thời tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, biên phòng, an ninh, diễn tập khu vực phòng thủ, tăng cường bảo vệ an ninh biên giới quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương; tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; kịp thời triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các Phiên họp của Ban Chỉ đạo, Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo.
 
    Một số ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy tập trung chuẩn bị nội dung và điều kiện phục vụ Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Đoàn công tác Chính phủ về một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai nói chung và trong các kết luận thanh tra, bản án trên địa bàn thành phố; Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương; Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Pháp luật và Xã hội; Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đề xuất, tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy thống nhất chủ trương thành lập Tổ giúp việc công tác Nội chính Đảng cấp ủy huyện để tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tại các địa phương.
                                                                                     P.V
.