Điện Biên: Một số kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

Thứ Tư, 03/07/2024, 06:32 [GMT+7]
    Trong 6 tháng năm 2024, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. 
 
    Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan khối nội chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh quốc gia, chủ quyền biên giới lãnh thổ. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, các đoàn khách, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là các hoạt động Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 và Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tập trung chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả đối với hoạt động lập “Nhà nước riêng”, hoạt động của các tà đạo, hoạt động tôn giáo trái pháp luật; triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, trật tự xã hội. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tố tụng, bổ trợ tư pháp trong hoạt động điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh.
 
Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2024 tỉnh Điện Biên
Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2024 tỉnh Điện Biên
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, tham mưu, đề xuất giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định... của Trung ương, của tỉnh đến các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động thường xuyên, đột xuất của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy được nâng lên, các nội dung tham mưu, đề xuất của các cơ quan khối Nội chính cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng.
 
    Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra theo chương trình, kế hoạch đảm bảo tiến độ. Ban Chỉ đạo đã duy trì thực hiện nghiêm túc việc tổ chức các phiên họp,  cuộc họp theo quy định; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong xử lý, giải quyết các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Công tác phối hợp giữa các ủy viên Ban Chỉ đạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.
 
    Cùng với đó, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; tổ chức kê khai tài sản, thu nhập công khai và báo cáo theo quy định; xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng xảy ra trên địa bàn. Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp các cấp đã ban hành và triển khai thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2024; tổ chức bộ máy Ban Chỉ đạo tư pháp và các cơ quan tư pháp tiếp tục được củng cố kiện toàn; tăng cường tổ chức các phiên tòa trực tuyến; cơ sở vật chất các cơ quan tư pháp được quan tâm, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tê - xã hội trên địa bàn tỉnh.
                                                                                 Thu Hiền
.