Lào Cai: Kết quả 05 năm thực hiện Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân

Thứ Ba, 14/05/2024, 16:59 [GMT+7]
    Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, trong 05 năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân luôn được các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh Lào Cai xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương. 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế số 14-QC/TU, ngày 26/9/2019 về thực hiện trách nhiệm của Bí  thư Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 17-QĐi/TU, ngày 04/12/2019 về tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
Công dân trình bày nội dung kiến nghị tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Công dân trình bày nội dung kiến nghị tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
    Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Quy định số 11-QĐi/TW và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), phản ánh, kiến nghị của dân. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện định hướng công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị đến hệ thống tuyên giáo, dân vận cơ sở để thực hiện tuyên truyền. 
 
    Chỉ đạo, tổ chức nhiều hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tham mưu, thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; thực hiện lồng ghép, gắn nội dung tuyên truyền công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, phản ánh, kiến nghị của dân với việc tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Kết quả, đã tổ chức 03 Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo hình thức sân khấu hóa kết hợp với Gameshow truyền hình (các năm 2021, 2022, 2023) thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bình chọn; tổ chức 05 “Giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng Đảng”, 05 “Giải báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”; 05 “cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng và duy trì thường xuyên chuyên mục giáo dục pháp luật; chuyên mục “Lào Cai phòng, chống tham nhũng, lãng phí” phát sóng 02 phóng sự (truyền thanh, truyền hình)/01 tháng (duy trì thực hiện từ năm 2016 đến nay). 
 
    Trong 05 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức 5.528 hội nghị tuyên truyền, với 243.980 lượt đại biểu tham dự; cấp huyện, xã đã tổ chức 5.249 hội nghị với 238.982 lượt đại biểu tham dự; một số địa phương đã chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí các nội dung liên quan, nhất là thông tin về các vụ việc, KNTC dư luận xã hội quan tâm đảm bảo khách quan, kịp thời. Qua đó, giúp định hướng dư luận, hạn chế bức xúc trong xã hội, hỗ trợ tích cực công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân trong công tác giải quyết KNTC, trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; đồng thời, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc, chống phá.
 
    Người đứng đầu cấp ủy các cấp đã thực hiện 12.265 cuộc tiếp công dân định kỳ và đột xuất, với 3.412 lượt người (trong đó: tiếp đột xuất có 465 cuộc/594 lượt người; có 115 đoàn đông người; có 13 vụ việc phản ánh, kiến nghị, KNTC về suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên); người đứng đầu cấp ủy các cấp đã thực hiện 1.723 cuộc đối thoại trực tiếp với dân (trong đó cấp tỉnh 09 cuộc; cấp huyện 218 cuộc; cấp xã 1.469 cuộc; đã tiếp nhận, chỉ đạo xử lý, giải quyết 6.074 ý kiến).
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động đưa nội dung kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý đơn thư, kiến nghị phản ánh của nhân dân vào Chương trình công tác toàn khóa và hằng năm, trong đó chú trọng hoạt động giám sát, làm việc thường xuyên với người đứng đầu cấp ủy trực thuộc thông qua hoạt động giao ban nội chính hằng tháng. 
 
    Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra 02 cuộc/02 đơn vị về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 17-QĐi/TU, ngày 04/12/2019 về tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh ủy đã kiểm tra chuyên đề 03 cuộc/03 đơn vị về thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, thực hiện giám sát 08 cuộc/08 đơn vị về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, trong đó có nội dung tiếp nhận, giải quyết KNTC, xử lý kiến nghị, phản ánh của dân; Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thực hiện kiểm tra 01 cuộc chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó có nội dung tiếp nhận, xử lý đơn thư.
 
    Trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, đồng thời, tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của cấp trên về tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và giải quyết KNTC, kiến nghị của dân phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Người đứng đầu cấp ủy các cấp chấp hành nghiêm các quy định về tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và giải quyết KNTC, kiến nghị của dân, quan tâm sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời đối thoại với dân, chỉ đạo giải quyết thấu tình, đạt lý đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân. Chỉ đạo rà soát, lựa chọn những vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm để tập trung giải quyết; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và giải quyết KNTC, kiến nghị của dân. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC… 
Ngọc Thúy 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.