Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Thứ Tư, 03/07/2024, 13:45 [GMT+7]
    Ngày 02/7/2024, Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Chu Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. 
 
    Trong 6 tháng năm 2024, Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan Nội chính nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm của Ban, Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh năm 2024; thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh. Phối hợp thường xuyên với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy định số 03-QĐ/TU, ngày 17/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định sự lãnh đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đối với công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và triển khai thực hiện các văn bản của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 18 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ trì, phối hợp cho ý kiến vào 17 dự thảo văn bản do các cơ quan Trung ương và địa phương triển khai. 
 
    Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với 27 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tham gia ý kiến đối với 157 tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng các cấp. Phối hợp với các cơ quan tố tụng của tỉnh tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chỉ đạo giải quyết đối với các các vụ án, vụ việc theo quy định; tích cực, chủ động tham mưu xây dựng, đôn đốc thực hiện chương trình công tác và các kết luận của Ban Chỉ đạo; tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2024.
 
    Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 02 cuộc giám sát tại 02 cơ quan, đơn vị. Phối hợp với Thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 01 đơn vị; triển khai 02 cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Kết luận, Chỉ thị của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 02 địa phương. 
 
    Chủ động, tham mưu tích cực đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp 03 cuộc, 04 lượt công dân theo Quy định số 11-QĐi/TW; tiếp công dân thường xuyên tại địa điểm tiếp công dân của Tỉnh ủy 34 cuộc, với 37 lượt công dân. Tiếp nhận, xử lý 40 đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Tỉnh ủy; đã xử lý 29/40 đơn; đang phân loại, xử lý 11 đơn. Tiến hành xác minh đối với 03 đơn theo quy định. Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp 02 lượt, 02 công dân; tiếp nhận 19 đơn, đã phân loại, xử lý 16/19 đơn theo quy định.
 
    Thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị chủ động, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 đã đề ra, đó là: (1) Tham mưu triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham những tiêu cực. (2) Chủ động phối hợp nắm chắc tình hình an ninh biên giới, an ninh chính trị nội bộ, diễn biến tư tưởng trong nhân dân nhất là các vấn đề về công tác dân tộc, tôn giáo, tại các địa bàn biên giới, trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ xảy ra. (3) Phối hợp tham mưu, triển khai các giải pháp phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn. (4) Chủ động đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, tuyên truyền trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền lập “Nhà nước riêng”. (5) Xây dựng các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh nhất là các hoạt động Năm Du lịch quốc gia Điện Biên Phủ năm 2024. (6) Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Nội chính; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác cán bộ; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị.
Vũ Mạnh Hà
  (Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên)
.