Quảng Ngãi: Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

Thứ Tư, 10/07/2024, 13:51 [GMT+7]
    Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị trực báo quý II/2024 về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Đồng chí Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lương Kim Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
 
    Trong quý II và 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi đạt nhiều kết quả tích cực; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp triển khai thực hiện đúng kế hoạch đề ra. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Các cơ quan trong khối Nội chính đã chủ động, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo; chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp, kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm; triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; công tác nắm tình hình, xử lý thông tin và điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc được triển khai đúng quy định của pháp luật; đối với các vụ việc được dư luận quan tâm đã có sự phối hợp kịp thời, nhịp nhàng để tham mưu xử lý, góp phần ổn định tình hình; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm, đi vào nền nếp và đạt kết quả tích cực; công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; công tác giám sát, phản biện xã hội của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã và đang phát huy hiệu quả tích cực.
 
Đồng chí Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo và cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách tư pháp theo Chương trình số 09-CTr/BCĐ, ngày 17/01/2024 của Ban Chỉ đạo gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, cơ quan, đơn vị, bảo đảm kịp thời, đúng chương trình, kế hoạch, đạt chất lượng. Đặc biệt, các cơ quan tư pháp đã ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động tố tụng, góp phần nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử. Nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân đối với công tác tư pháp, cải cách tư pháp được nâng lên.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp của các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh; chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc đánh giá, xác định rõ trách nhiệm, chỉ ra nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.
 
    Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan Nội chính cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Trong đó, cần tổ chức quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 
 
    Tập trung tham mưu, tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố; sơ kết 5 năm thực hiện các kết luận, chỉ thị của Trung ương; phối hợp rà soát, sửa đổi quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; các cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý để sớm kết thúc các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; phấn đấu kết luận điều tra và đưa ra truy tố, xét xử sơ thẩm 02 vụ án trong năm 2024.
 
    Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong phát hiện, xử lý tham nhũng. Tăng cường công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra; kịp thời chuyển Cơ quan điều tra xem xét, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý đơn, thư và tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.
 
    Đề nghị cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cơ quan, đơn vị, các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp rà soát chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực, từ đó, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện hoàn thành chỉ tiêu của quý III và 6 tháng cuối năm 2024 sát, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chủ động phối hợp chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 
Thành Long
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
 
.