Quảng Ngãi: Kết quả 5 năm thực hiện quy định về phối hợp thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Bảy, 06/07/2024, 05:38 [GMT+7]
    Thực hiện Quy định số 194-QĐ/TW, ngày 23/5/20219 của Ban Bí thư về phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ quán triệt, triển khai thực hiện; Tỉnh ủy đã phân công 01 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách theo dõi, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, trong đó, có nội dung chỉ đạo việc thực hiện Quy định số 194-QĐ/TW, đồng thời, giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả Quy định này. 
 
Quang cảnh Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2024 các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại Quảng Ngãi
Các đồng chí chủ trì Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2024 các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại Quảng Ngãi

 

    Sau 5 năm triển khai thực hiện, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Quy định số 194-QĐ/TW và các văn bản có liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện. Trong 5 năm qua,  đã ban hành: (1) Quyết định số 605-QĐ/TU, ngày 28/3/2017 về Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thành ủy; (2) Công văn số 3469-CV/TU, ngày 06/3/2019 về phân công cán bộ theo dõi, tham mưu công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; (3) Công văn số 1492-CV/TU, ngày 27/3/2023 về thực hiện chế độ báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp... Đồng thời, chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp để đề xuất thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.
 
    Đối với các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc có liên quan đến địa phương và các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực Tỉnh ủy được giao chỉ đạo, xử lý, đến nay, đã chỉ đạo xử lý dứt điểm 11/12 vụ việc do các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý (01 vụ đang đề nghị đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo). Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý đối với hơn 10 vụ việc, vụ án đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn và 09 vụ án và 01 vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực (trong đó, đã chỉ đạo xử lý dứt điểm 04/09 vụ án). Theo dõi, đôn đốc các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp trong tỉnh tiến hành xác minh, điều tra, xử lý 36 vụ án, vụ việc với 67 bị can, bị cáo có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy có văn bản tham gia ý kiến kịp thời một số đề án, quy định mà Ban Nội chính Trung ương chủ trì, như: (1) Dự thảo quy đinh về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; (2) Đề án thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; (3) Đề án “Cơ chế bảo vệ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”. Chủ trì, xây dựng các báo cáo như: Báo cáo thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và bảo vệ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trên địa bàn; Báo cáo thực trạng kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trên địa bàn tỉnh; Báo cáo phục vụ đề án, giải pháp chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm của một bộ phận, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Báo cáo tình hình, kết quả công tác giáo dục liêm chính…
 
    Phối hợp Ban Nội chính Trung ương chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Cụm phó Cụm thi đua số III tổ chức thành công Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2024 và thi đua chuyên đề “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn” theo Kế hoạch số 15-KH/BNCTW, ngày 25/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương.
 
    Trong thời gian tới, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Quy định số 194-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 605-QĐ/TU, ngày 28/3/2017 của Tỉnh ủy về Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thành ủy trong thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Tập trung nghiên cứu, đề xuất, tham mưu xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận, quy chế, quy định… về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp của Trung ương và của tỉnh; chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý các vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là những vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; báo cáo kịp thời về Ban Nội chính Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định. Đối với vụ án, vụ việc phức tạp có quan điểm khác nhau giữa các cơ quan tố tụng, chỉ đạo các cơ quan tố tụng kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan tố tụng Trung ương, Ban Nội chính Trung ương. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc sơ kết, tổng kết các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh. 
Phan Thành Long
 (Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
.