Cao Bằng: Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tô, xét xử, thi hành án

Thứ Tư, 26/06/2024, 15:38 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Cao Bằng vừa ban hành kế hoạch thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới về việc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tạo sự thống nhất trong nhận thức và tư tưởng chỉ đạo, quyết tâm tổ chức thực hiện.
 
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 46
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 46
    Theo Kế hoạch, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định số 132-QĐ/TW, trong đó chú trọng thực hiện các nhiệm vụ:
 
    Tham mưu xây dựng, cụ thể hóa, thực hiện nghiêm chủ trương, quy định của đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động tố tụng, thi hành án và hoạt động khác có liên quan; thực hiện nghiêm các cơ chế kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và hoạt động khác có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án quy định tại Điều 5 Quy định số 132-QĐ/TW.
 
    Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy định, quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử và chủ động nghiên cứu, rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các nội dung không còn phù hợp; bảo đảm tính độc lập, khách quan, tuân thủ pháp luật của điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, chấp hành viên và người có thẩm quyền khác trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. 
 
    Thực hiện nghiêm các quyết định, yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; kịp thời hủy bỏ, thay đổi các quyết định điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các kết luận trái pháp luật; yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét lại các hành vi, quyết định, kết luận không có căn cứ, trái pháp luật. Tiếp nhận, giải quyết, trả lời kịp thời, đúng quy định đối với các yêu cầu, kiến nghị, phản ánh, báo cáo, khiếu nại, tố cáo, tố giác, tin báo của cơ quan, tố chức, cá nhân trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. 
 
    Bảo vệ, khen thưởng kịp thời người phát hiện, phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về những hành vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng việc phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo để vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 
    Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra; tăng cường vai trò, trách nhiệm, hiệu lực công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát các cấp; tăng cường và nâng cao hiệu quả giám sát của cơ quan và đại biểu dân cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan hành pháp, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và hoạt động khác có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Trực tiếp kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên, cá nhân có hành vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực được quy định tại Điều 6 Quy định số 132-  QĐ/TW. Lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động và thực hiện nghiêm yêu cầu, kiến nghị, kết luận của các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán. 
 
    Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW; định kỳ tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết theo quy định.
                                                                                 Hồng Minh
.