Điện Biên: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2024

Thứ Sáu, 28/06/2024, 16:34 [GMT+7]
    Sáng 28/6/2024, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
 
    Trong 6 tháng đầu năm, Tỉnh ủy Điện Biên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan trong khối Nội chính nắm tình hình, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện việc kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực; các cơ quan tư pháp trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, bảo vệ an toàn đường biên, mốc giới, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, các đoàn khách, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là các hoạt động Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 và Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tập trung chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả đối với hoạt động lập “Nhà nước riêng”, hoạt động của các tà đạo, hoạt động tôn giáo trái pháp luật; triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, trật tự xã hội. 
 
    Các cơ quan chức năng đã chủ động phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án điểm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Kết quả, đã điều tra, làm rõ 49/55 vụ tội phạm về trật tự xã hội. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định; kiểm sát chặt chẽ 100% các vụ án mới khởi tố; thường xuyên kiểm sát công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết đơn tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý nhiều vụ án, vụ việc các loại, đã giải quyết đạt tỷ lệ 76,87% số vụ án, vụ việc. Công tác thi hành án dân sự tập trung triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, đồng bộ, thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 
 
    Ngành Thanh tra đã kết luận thanh tra 22/39 cuộc, kết quả kiến nghị xử lý về kinh tế và thu hồi nộp ngân sách nhà nước 272,24 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 08 tổ chức, 35 cá nhân.
 
    Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; kịp thời giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân ngay tại cơ sở. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp 03 cuộc, 04 lượt công dân, qua buổi tiếp xúc, đã giao các ngành chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận, phân loại xử lý theo quy định 40 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi đến Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy. 
 
    Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được các cấp ủy tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, chống lãng phí thực hiện nghiêm. Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh hoạt động nền nếp, hiệu quả, bảo đảm theo quy định; Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã phát huy hiệu quả cơ chế làm việc tập thể, thường xuyên họp cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo (02 vụ việc, 02 vụ án), kết thúc chỉ đạo 01 vụ án, các cơ quan chức năng đang xử lý 01 vụ án, 02 vụ việc. Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo tích cực chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; quan tâm chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công, phụ trách.
 
    Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp các cấp đã ban hành và triển khai thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2024; tổ chức bộ máy Ban Chỉ đạo và các cơ quan tư pháp tiếp tục được củng cố kiện toàn; tăng cường tổ chức các phiên tòa trực tuyến...
 
    Trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh Điện Biên tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chú trọng giáo dục, nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc về chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong 6 tháng cuối năm 2024; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Vũ Mạnh Hà
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên)
.