Chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng năm 2022

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình luôn quan tâm việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, chú trọng tính hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (viết tắt là PCTN, TC). Nhờ đó, 9 tháng đầu năm 2022, công tác PCTN, TC trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều chuyển biến tích cực trên mọi mặt.
.
.
.