Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn: Kết quả phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi "tham nhũng vặt"

Thực hiện Kế hoạch số 142-KH/BNCTW, ngày 26/02/2019 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề: Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi "tham nhũng vặt" xảy ra trên địa bàn (giai đoạn 2019 - 2020), Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn đã đặt ra mục tiêu phấn đấu phát hiện và tham mưu, đề xuất xử lý có hiệu quả ít nhất 02 vụ án tham nhũng và 03 hành vi tham nhũng vặt.
.
 • Hải Phòng: Ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

  15:08 | 08/01/2021
  Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2020 về công tác phòng, chống tham nhũng và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2021.
  .
 • Lào Cai: Triển khai thực hiện 133 cuộc thanh tra hành chính

  07:28 | 06/01/2021
  Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, nhưng công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Việc triển khai các cuộc thanh tra đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu và định hướng; kết luận, kiến nghị xử lý khách quan, chính xác, kịp thời và khả thi; việc phối hợp trao đổi thông tin trong ngành Thanh tra được quan tâm.
  .
 • Kon Tum: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  15:35 | 05/01/2021
  Năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công tác về phòng, chống tham nhũng; trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện công khai các hoạt động quản lý; quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; ban hành kế hoạch triển khai, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2020.
  .
 • Ban hành Kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng

  06:27 | 05/01/2021
  Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC).
  .
 • Lào Cai: Triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021

  16:50 | 04/01/2021
  Tỉnh ủy Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, ngành khối nội chính; lãnh đạo các địa phương.
  .
 • Bộ Công an: Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay

  16:45 | 04/01/2021
  Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân (CAND) từ năm 2013 đến nay. Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
  .
 • Hải Dương: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  05:26 | 04/01/2021
  Từ năm 2013 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành các văn bản quy định nhiệm vụ và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Đồng thời tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh các quy chế, quy định về công tác quản lý, cụ thể hoá những việc phải công khai, minh bạch trong những lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị...
  .
 • Hà Nam: Triển khai Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

  06:18 | 03/01/2021
  Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
  .
 • Thanh tra Chính phủ: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

  06:13 | 31/12/2020
  Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch số 2265/KH-TTCP về triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
  .
 • Đồng Tháp: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  05:23 | 31/12/2020
  Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021", Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 245a/KH-UBND về việc "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng" năm 2020, theo đó 100% sở, cơ quan ngang sở và cấp huyện (30/30 đơn vị) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.
  .
 • Hải Dương: Công tác thanh tra, kiểm tra được quan tâm nhằm kịp thời phát hiện sai phạm

  07:07 | 29/12/2020
  Từ năm 2013 đến nay, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng Ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Hải Dương đã chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của các tổ chức đảng, đảng viên qua theo dõi địa bàn, đơn thư của công dân.
  .
 • Hải Dương: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng

  06:06 | 29/12/2020
  Từ năm 2013 đến nay, Hải Dương đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...
  .
 • Bình Định: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  15:48 | 28/12/2020
  Từ năm 2013 đến nay, các cấp, các ngành tỉnh Bình Định đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên tất cả các lĩnh vực được quy định cụ thể trong Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản khác có liên quan, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng như việc ban hành và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế xã hội...
  .
 • Bình Phước: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  08:32 | 28/12/2020
  Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định thường xuyên quan tâm tổ chức, thực hiện, đảm bảo chính xác, rõ ràng, đầy đủ theo trình tự thủ tục và phù hợp với quy định của pháp luật về các lĩnh vực như: công khai tài chính; công tác cán bộ, công khai dự toán thu - chi ngân sách; đất đai, tài nguyên; đầu tư mua sắm công giáo dục và y tế...
  .
 • Vĩnh Long: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  06:59 | 28/12/2020
  Từ năm 2013 đến nay, cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động; đồng thời tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công; các chế độ định mức tiêu chuẩn thực hiện công khai theo quy định...
  .
 • Hà Nội: Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (2013 - 2020)

  15:40 | 25/12/2020
  Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (2013 - 2020); tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì Hội nghị.
  .
 • Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt nhằm phòng ngừa tham nhũng

  08:15 | 25/12/2020
  Năm 2020, Văn phòng Chính phủ đã chính thức khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia, kết nối liên thông để gửi, nhận văn bản điện tử giữa 95/95 cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia, đây là đầu mối giúp công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng.
  .
 • Bộ Y tế: Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động nhằm phòng ngừa tham nhũng

  08:43 | 24/12/2020
  Từ năm 2013 đến nay, Bộ Y tế thực hiện việc công khai dự toán và quyết toán về tài chính và xây dựng cơ bản, các dự án hỗ trợ, viện trợ, mua sắm, sử dụng trang thiết làm việc, phương tiện đi lại, công khai quản lý sử dụng trụ sở làm việc và các tài sản khác trong cơ quan đến toàn thể cán bộ, công chức đơn vị mình; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ công chức về ý thức phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
  .
 • Hà Nam: Ban hành Kế hoạch thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

  07:01 | 24/12/2020
  Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam vừa ban hành Kế hoạch số 3486/KH-UBND thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
  .
 • Bộ Tài chính: Chú trọng tham mưu, xây dựng pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  17:14 | 23/12/2020
  Từ năm 2013 đến nay, Bộ Tài chính đã tích cực tham gia, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ, xây dựng pháp luật về phòng, chống tham nhũng và liên quan đến phòng, chống tham nhũng.
  .
 • Nguyên Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai lĩnh án 15 năm tù về tội "Tham ô tài sản"

  15:58 | 23/12/2020
  Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Hồng Lam, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ 15 năm tù; Nguyễn Đông Dương, nguyên cán bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Cơ 7 năm tù cùng về tội "Tham ô tài sản" theo điều 353, Bộ luật Hình sự năm 2015...
  .
 • Quảng Ninh: Tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng

  06:44 | 23/12/2020
  Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức, đơn vị.
  .
 • Kiểm toán Nhà nước: Nâng cao công tác phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đấu tranh phòng, chống tham nhũng

  05:40 | 18/12/2020
  Từ năm 2013 đến nay, công tác phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một trong những nội dung quan trọng được tổng Kiểm toán Nhà nước quan tâm chỉ đạo quyết liệt.
  .
 • Bộ Y tế: Nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động

  06:32 | 17/12/2020
  Thực hiện sự chỉ đạo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế đã quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành; kiên quyết, kiên trì tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống tham nhũng...
  .
 • Tuyên án nguyên giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội cùng đồng phạm

  07:30 | 15/12/2020
  Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án các bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.
  .
 • Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới

  16:16 | 14/12/2020
  Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo), nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trực tiếp, thường xuyên là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tham nhũng đã được triển khai quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả rất quan trọng.
  .
 • Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  07:24 | 14/12/2020
  Năm 2020, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai quán triệt và triển khai lồng ghép các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng gắn với việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
  .
 • Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2013-2020.

  18:40 | 12/12/2020
  Sáng 12/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2013-2020. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì hội nghị.
  .
 • Ninh Bình: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tháng 11/2020

  16:57 | 11/12/2020
  Trong tháng 11/2020, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2020 "Nêu gương về đạo đức, trách nhiệm thực thi công vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh".
  .
 • Quản trị tốt góp phần phòng, chống tham nhũng hiệu quả

  07:47 | 11/12/2020
  Là chủ đề của Hội nghị trực tuyến Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN (ASEAN-PAC) lần thứ 16 diễn ra ngày 9/12. Việt Nam với vai trò là Chủ tịch ASEAN đã chủ trì Hội nghị. Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái dự và phát biểu khai mạc.
  .
 • Bắc Ninh: Thực hiện 139 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 785 đơn vị, doanh nghiệp

  06:47 | 09/12/2020
  Năm 2020, toàn tỉnh đã thực hiện 139 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 785 đơn vị, doanh nghiệp (giảm 41 cuộc, giảm 469 đơn vị so với cùng kỳ năm 2019).
  .
 • Hà Nội: Công tác phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm

  07:41 | 08/12/2020
  Xác định phòng, chống tham nhũng là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng, trong năm qua, thành phố Hà Nội thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
  .
 • Bộ Tài chính: Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ được giao

  16:50 | 04/12/2020
  Từ năm 2013 đến nay, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, điều tra, giải quyết khiếu nại tố cáo của các cơ quan, tổ chức của Bộ Tài chính đã phát hiện và xử lý nhiều vi phạm pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước, thuế, hải quan, buôn lậu, gian lận thương mại...
  .
 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng

  16:10 | 04/12/2020
  Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương và các cấp ủy Đảng trong ngành Ngân hàng luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách vừa mang tính chiến lược lâu dài và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Do đó, trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay...
  .
.
.