Lạng Sơn: Một số kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và cải cách hành chính

Trong 9 tháng năm 2020, ngành Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả các kiến nghị, yêu cầu tại Kết luận Thanh tra số 2318/KL-TTCP, ngày 23/12/2019 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý đất đai, giai đoạn 2010-2017.
.
 • Sóc Trăng: Chú trọng công tác phát hiện, xử lý tham nhũng trên địa bàn tỉnh

  07:45 | 23/10/2020
  Từ năm 2013 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc việc phát hiện, xử lý tham nhũng trên địa bàn tỉnh; chú trọng kết hợp giữa xử lý hành chính, xử lý kỷ luật Đảng, kỷ luật chính quyền và xử lý hình sự đối với hành vi tham nhũng; xác định không có vùng cấm, không có ngoại lệ khi xử lý.
  .
 • Bắc Ninh: Xây dựng nền hành chính trong sạch, kiến tạo và phòng ngừa tham nhũng

  05:20 | 23/10/2020
  Xác định là một trong những khâu đột phá chiến lược và là công cụ quan trọng, tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, những năm qua, với sự quyết liệt chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh, công tác cải cách hành chính đã đạt được kết quả tích cực, từng bước góp phần xây dựng một nền hành chính trong sạch, kiến tạo, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội và góp phần tích cực phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.
  .
 • Bắc Kạn: Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực

  05:54 | 22/10/2020
  Trong 9 tháng năm 2020, Tỉnh ủy Bắc Kạn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và chương trình trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020...
  .
 • Trà Vinh: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  15:16 | 22/10/2020
  Từ năm 2013 đến nay, Tỉnh ủy Trà Vinh đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị, niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội quy, quy chế làm việc...; công khai dân chủ những việc cán bộ, công chức, viên chức được biết, được bàn, được giám sát theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
  .
 • Lào Cai: Một số kết quả phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2020

  07:26 | 21/10/2020
  Trong 9 tháng năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, hoạt động giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, sự điều hành năng động của UBND tỉnh Lào Cai, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí...
  .
 • Tuyên Quang: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, tiêu cực

  06:52 | 20/10/2020
  Trong 9 tháng năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng; Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế...
  .
 • Bắc Giang: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  06:36 | 20/10/2020
  Trong nhiệm kỳ vừa qua, Tỉnh ủy Bắc Giang đã lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo, ban hành kịp thời và thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn theo quy định.
  .
 • Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

  06:55 | 19/10/2020
  Trong nhiệm kỳ qua, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xác định lấy kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên hằng năm; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
  .
 • Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm về kiểm soát thu nhập, tài sản

  11:11 | 16/10/2020
  Ngày 14/10, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp về kiểm soát thu nhập, tài sản.
  .
 • Cao Bằng: Một số kết quả công tác phòng ngừa tham nhũng

  10:46 | 16/10/2020
  Ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy Cao Bằng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp theo chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020; thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
  .
 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  06:12 | 16/10/2020
  Nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với việc phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng xảy ra, tránh gây thiệt hại về tài sản cho nhà nước, các đơn vị trong ngành Ngân hàng đã đưa nhiệm vụ phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của đơn vị.
  .
 • Kiên Giang: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng

  07:37 | 15/10/2020
  Từ năm 2013 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã tổ chức và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tổ chức nhiều hội nghị, cuộc họp để triển khai, quán triệt, phổ biến các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân...
  .
 • Cần Thơ: Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

  07:43 | 14/10/2020
  Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng". Dự kiến, cuộc thi sẽ được tổng kết, trao giải tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 (ngày 9/11/2020).
  .
 • Yên Bái: Công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

  06:56 | 14/10/2020
  Từ năm 2013 đến nay, các cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân để phòng ngừa tham nhũng...
  .
 • Đồng Nai: Thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020

  07:08 | 13/10/2020
  Nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức sâu rộng về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020. Đại diện các lãnh đạo, thuộc các sở, ban, ngành tỉnh Đồng Nai, cán bộ, công chức Sở Tư pháp và đông đảo các thí sinh là cán bộ, công chức đến từ các huyện, thành phố của 11 đội tham gia cuộc thi.
  .
 • Thái Bình: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo quý III năm 2020

  07:10 | 12/10/2020
  Quý III/2020, Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành tiếp tục tập trung quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng.
  .
 • Lạng Sơn: Một số kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020

  06:44 | 12/10/2020
  Trong 9 tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan trong khối nội chính triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp...
  .
 • Bắc Ninh: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  05:00 | 10/10/2020
  Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động như: Công khai các nội quy, quy chế; công khai quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng đất; công khai tài chính; công khai đấu thầu các công trình, dự án có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; công khai công tác tiếp nhận, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và quản lý cán bộ, công khai quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết công việc, công khai các thủ tục hành chính...
  .
 • Lào Cai: Sơ kết 1 năm công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi "tham nhũng vặt"

  15:05 | 09/10/2020
  hực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Phiên họp thứ 16 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 20/8/2019 của Thủ thướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc...
  .
 • Quảng Trị: Ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng

  06:54 | 09/10/2020
  Từ năm 2013 đến nay, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành các văn bản nhằm cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng...
  .
 • Cần Thơ: Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng

  10:14 | 07/10/2020
  Từ năm 2013 đến nay, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được các cấp ủy đảng thành phố Cần Thơ quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng tại địa phương.
  .
 • Thái Nguyên: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  07:30 | 07/10/2020
  Từ năm 2013 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã lãnh đao, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động rà soát, sửa đổi, ban hành văn bản cụ thể chế độ, định mức, tiêu chuẩn và công khai kết quả thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, nhất là trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, tài sản công, đầu tư xây dựng...
  .
 • Yên Bái: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng

  14:37 | 06/10/2020
  Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng được Tỉnh ủy Yên Bái xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả và đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2015-2020 để triển khai thực hiện.
  .
 • Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền

  15:38 | 05/10/2020
  9 tháng đầu năm 2020, toàn ngành tổ chức xây dựng Ðảng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng, Nhà nước, cấp ủy các cấp, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, nổi bật là: Tham mưu cấp ủy hoàn thành 100% đại hội cấp cơ sở, 99,92% đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở, tổ chức thành công 14 trong số 67 đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương theo đúng quy định...
  .
 • Tuyên Quang: Tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện tham nhũng

  06:34 | 05/10/2020
  Từ năm 2013 đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Tuyên Quang đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng, sai phạm về kinh tế theo quy định của Điều lệ Đảng, Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ quy định về xử lý người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức khi để xảy ra tham nhũng...
  .
 • Tây Ninh: Rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị

  06:26 | 04/10/2020
  Từ đầu năm 2013 đến nay, các cơ quan, đơn vị đã ban hành 555 văn bản, sửa đổi 97 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện kiểm tra 69 cuộc/65 đơn vị, phát hiện xảy ra sai phạm với số tiền là 379.822.373 đồng, hiện đã thu hồi 227.762.373 đồng.
  .
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  16:10 | 01/10/2020
  Từ năm 2013 đến nay, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng được Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện với nhiều hình thức phù hợp với đối tượng và loại hình đơn vị...
  .
 • Tuyên Quang: Chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  05:35 | 01/10/2020
  Từ năm 2013 đến nay, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/09/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp và các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, nhất là các quy định về công khai, minh bạch trong lĩnh vực yêu cầu phải công khai, minh bạch.
  .
 • Cần Thơ: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  07:18 | 30/09/2020
  Từ năm 2013 đến nay, thành phố Cần Thơ đã tiến hành 101 cuộc kiểm tra, với 188 đơn vị về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng như công tác cán bộ, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; quản lý đầu tư xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,... triển khai, phổ biến luật Tiếp cận thông tin, giúp cho quyền tiếp cận thông tin của người dân được thực thi có hiệu quả.
  .
 • Sóc Trăng: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  08:37 | 29/09/2020
  Từ năm 2013 đến nay, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Sóc Trăng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc công khai minh bạch những nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị...
  .
 • Nghệ An: Kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay

  16:09 | 28/09/2020
  Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (01/02/2013) đến nay, nhất là sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.
  .
 • Kiên Giang: Tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng

  15:41 | 28/09/2020
  Từ năm 2013 đến nay, Tỉnh ủy Kiên Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành và địa phương quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nhất là nội dung Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...
  .
 • Bến Tre: Công tác phòng, chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả tích cực

  07:08 | 26/09/2020
  Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Bến Tre đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) đạt được nhiều kết quả tích cực.
  .
 • Hòa Bình:Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tháng 8/2020

  17:01 | 24/09/2020
  Tháng 8/2020, Tỉnh ủy Hòa Bình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải các tư pháp; tập trung tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự cấp ủy; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi tổ chức đại hội đảng các cấp trên cơ sở.
  .
.
.