An Giang: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh

Thứ Tư, 10/07/2024, 03:37 [GMT+7]
    Từ đầu năm 2024 đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh An Giang tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) nỗ lực thực hiện nghiêm kết luận của Trung ương và kết luận Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo tỉnh. Tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo cơ bản hoàn thành theo kế hoạch.
 
Một Phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang
Một Phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang
    Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã tích cực tham mưu Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả khá toàn diện. Ban Chỉ đạo tỉnh kịp thời ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương. Chỉ đạo, triển khai kịp thời các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và kết luận, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương. 
 
    Ban Chỉ đạo thường xuyên quan tâm, đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm các kết luận của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo, tích cực, khẩn trương điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đảm bảo nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật. Đến nay, Ban Chỉ đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý 8 vụ án và 4 vụ việc. Công tác xác minh, điều tra làm rõ các vụ án, vụ việc được đảm bảo theo nguyên tắc “Tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó”, “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nếu có đủ căn cứ thì phải khởi tố vụ án, bị can để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 
 
    Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác thanh, kiểm tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, như: Quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công, đầu tư công; về quản lý, sử dụng, khai thác tài nguyên, khoáng sản; hoạt động đấu thầu, đấu giá; đầu tư xây dựng, quản lý đất đai. Đôn đốc các ngành chức năng thực hiện nghiêm kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thanh tra toàn diện các công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công; vụ việc vi phạm pháp luật về đầu tư xây dựng dự án.
 
    Những kết quả nêu trên thể hiện sự quyết liệt, tinh thần quyết tâm cao trong công tác lãnh, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, cùng với tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
 
    Những tháng cuối năm 2024, các cấp, ngành tiếp tục lãnh, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận, phát huy vai trò của báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Triển khai thực hiện nghiêm các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương tại các Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương, Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương (gồm 8 chủ trương, 2 cơ chế); nhất là việc thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tăng cường thanh, kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, như: quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công, đầu tư công; về quản lý, sử dụng, khai thác tài nguyên, khoáng sản; hoạt động đấu thầu, đấu giá; đầu tư xây dựng, quản lý đất đai…
 
    Các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án, nhất là khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản; phấn đấu đến cuối năm 2024, các cơ quan chức năng cơ bản giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, nhất là các vụ án, vụ việc liên quan đến lĩnh vực tài chính, đầu tư xây dựng, đấu thầu... đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật, theo nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nếu có đủ căn cứ thì khởi tố vụ án, bị can để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, nhằm ổn định tình hình địa phương và tập trung chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.
                                                             Thăng Quyết
.