Thừa Thiên Huế: Chú trọng công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng

Thứ Hai, 08/07/2024, 04:46 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh, việc nắm tình hình, nhất là đánh giá thực trạng, nhận định tình hình thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản và đấu thầu trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: Tài chính, ngân sách, tài sản công, đất đai, khoáng sản... nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực của các tổ chức, cá nhân, cán bộ, đảng viên. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đảng, các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra nhằm phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm để kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Hội nghị công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Hội nghị công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
    Ban Chỉ đạo tiếp tục chủ động quán triệt, chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động tự phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, vụ án tham nhũng và trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý, nhất là đối với các trường hợp bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.
 
    Cơ quan Điều tra các cấp đã tiếp nhận và khởi tố: 08 vụ/10 bị can, trong đó: số cũ 04 vụ/06 bị can, phục hồi án 01 vụ/01 bị can, số mới: 03 vụ/03 bị can. Đã kết thúc điều tra 03 vụ/03 bị can và hiện đang tiếp tục điều tra 05 vụ/07 bị can. Qua công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp đã thu hồi tài sản tham nhũng với số tiền 60,4/67,7 triệu đồng.
 
    Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý 05 vụ/09 bị can (số cũ 01 vụ/04 bị can; số mới 02 vụ/03 bị can; phục hồi 01 vụ/01 bị can; Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung: 01 vụ/01 bị can). Trong đó cấp tỉnh 03 vụ/07 bị can, cấp huyện 02 vụ/02 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã giải quyết và truy tố chuyển Tòa án nhân dân tỉnh 02 vụ/05 bị can, trả hồ sơ điều tra bổ sung 02 vụ/03 bị can. Còn lại cấp huyện 01 vụ/01 bị can đang trong giai đoạn truy tố.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh thụ lý mới 04 vụ (01 vụ cũ chuyển sang, 03 vụ mới thụ lý), giải quyết 01 vụ/01 bị cáo. Hiện nay Tòa án nhân dân tỉnh đã trả hồ sơ giải quyết 01 vụ/01 bị cáo trên cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để điều tra bổ sung. 
 
    Ban Chỉ đạo cũng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định 1559-QĐ/TU, ngày 29/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ nhằm có cơ chế, biện pháp bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy định, quy chế về công tác cán bộ và phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực; chủ động giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn trong công tác cán bộ.
                                                                           Minh Châu
.