Bến Tre: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ và đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp

Thứ Tư, 24/05/2023, 20:54 [GMT+7]
    Qua 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp; nhìn chung, đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp bảo đảm về số lượng và chất lượng, có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản, trình độ, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; các cơ quan tư pháp kịp thời bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 
 
    Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng lên; đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp đều đạt chuẩn trình độ theo yêu cầu nhiệm vụ; từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng ngành tại địa phương.
 
Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới”
Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới”
    Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ các cơ quan tư pháp và cơ quan bổ trợ tư pháp, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.
 
    Cùng với đó, thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp các cơ quan tư pháp tiếp tục quan tâm đầu tư và kiến nghị các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, bảo đảm cho các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; ưu tiên trang bị phương tiện kỹ thuật, phục vụ công tác điều tra, đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác xét xử, công tác giám định tư pháp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ hoạt động của các cơ quan tư pháp.
 
    Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cấp ủy tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình thực hiện việc ghi âm, ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015". Công an tỉnh thường xuyên rà soát, đề xuất mua sắm, trang cấp các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật cần thiết, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho Cơ quan điều tra và cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; cải tạo, xây dựng mới Trại tạm giam Công an tỉnh và Nhà tạm giữ Công an các huyện, thành phố; trang thiết bị phục vụ công tác giám định được quan tâm đầu tư mua sắm, đáp ứng yêu cầu điều tra, xử lý tội phạm. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp triển khai các phần mềm ứng dụng quản lý hình sự, thống kê hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hình sự, dân sự, hành chính... và các phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực quản lý, đã tạo một hạ tầng cơ sở về công nghệ thông tin. Tòa án nhân dân hai cấp ứng dụng cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao trong việc tra cứu, chuyển tải các biểu mẫu tố tụng hiện hành, các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật liên quan đến hoạt động của Tòa án; cập nhật, nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm thống kê, phần mềm quản lý các loại vụ án, phần mềm số hóa các vụ án... giúp tra cứu, theo dõi, kịp thời đôn đốc, tránh tình trạng án giải quyết có sơ sót, quá hạn luật định.
                                                                          Hồng Vân
                                                              (Ban Nội chính Trung ương)
.