Bộ Tư pháp: Một số kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 4/2023

Thứ Năm, 11/05/2023, 16:21 [GMT+7]
    Trong tháng 4/2023, Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các Thông tư liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: (1) Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; (2) Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 quy định việc lập dự toán, quán lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hòa giải ở cơ sở. Tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra của Hội đồng theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch công tác năm 2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương. 
 
Một Hội thảo của Bộ Tư pháp
Một Hội thảo của Bộ Tư pháp
    Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027" năm 2023 của Bộ Tư pháp (Như: (1) Tổ chức các buổi làm việc nắm bắt về tình hình thực hiện Đề án tại bộ, ngành, địa phương; (2) Sơ kết 1 năm thực hiện Đề án; (3) Làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông trong phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án và Chỉ thị số 07/CT-TTg; (4) Tổ chức biên tập, lấy ý kiến các chuyên gia, thành lập Hội đồng và chuẩn bị tổ chức họp thẩm định dự thảo Bộ tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật; (5) Rà soát danh mục các dự án luật, pháp lệnh điều chỉnh thuộc phạm vi của Đề án để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc bộ, ngành, địa phương triển khai Đề án); triển khai Kế hoạch Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật" (Như: (1) Xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả khảo sát thực trạng đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; (2) Ban hành tiêu chí chung trong Khung tiêu chí thí điểm đánh giá hiệu quả; (3) Xây dựng dự thảo Đề cương tiêu chí chung); tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật cho người dân tiếp tục nghiên cứu về chủ trương xây dựng Đề án chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Chương trình công tác của Chính phủ; tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện các Đề án: (1) Truyền thông về quyền con người giai đoạn 2023-2028; (2) Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; (3) Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; triển khai Kế hoạch vận hành thử nghiệm và khai trương cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia; ban hành Quyết định công nhận, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật Trung ương. 
 
    Cùng với đó, Bộ Tư pháp tiếp tục tham mưu xây dựng Đề án "Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030"; xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023; ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; ban hành các văn bản hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nội dung tiêu chí thành phần số 7.5 tại Phụ lục I của Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 của các địa phương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ...
Hồng Vân
(Ban Nội chính Trung ương)
.