Ban Nội chính Trung ương: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Thứ Hai, 22/05/2023, 19:40 [GMT+7]
    Ban Nội chính Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 125-KH/BNCTW, ngày 18/5/2023 về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Cơ quan Ban Nội chính Trung ương.
 
    Kế hoạch được ban hành nhằm phòng, chống, ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực; nêu cao ý thức, vai trò trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là trách nhiệm người đứng đầu của Ban, các vụ, đơn vị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Ban “Trung thành - Liêm chính - Bản lĩnh - Tận tụy - Sáng tạo”, có văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực.
 
Một Hội nghị của Ban Nội chính Trung ương
Một Hội nghị của Ban Nội chính Trung ương
    Theo Kế hoạch, Ban Nội chính Trung ương yêu cầu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, cụ thể là bám sát các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phù hợp với đặc điểm, chức năng nhiệm vụ của Ban; phân công rõ ràng, có kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
 
    Nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch gồm: (1) Kịp thời quán triệt, phổ biến chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ, đảng viên; (2) cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để thực hiện sát hơn với tình hình cơ quan. Kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch và rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để tổ chức thực hiện trong nội bộ cơ quan phù hợp với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. (3) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi phụ trách; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực; coi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo...(4) Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực như: Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị; kiểm soát xung đột lợi ích của cán bộ, đảng viên trong cơ quan; kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị. (5) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực; chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của các chi ủy, chị bộ trong Đảng bộ, giám sát của các đoàn thể cơ quan; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 
    Lãnh đạo Ban, Đảng ủy, Chi ủy và lãnh đạo các vụ, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch này tại lĩnh vực thuộc vụ, đơn vị mình phụ trách; có kiểm tra đánh giá, sơ kết việc thực hiện trong cuộc họp chi bộ hàng tháng. Giao Vụ Tổ chức - Cán bộ chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan; tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, báo cáo lãnh đạo Ban và kết quả thực hiện theo quy định.
                                                                                             Anh Hưng
.