Kiên Giang: Công bố Trang Thông điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ Tư, 24/05/2023, 07:41 [GMT+7]
    Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kiên Giang đã công bố Trang thông điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật với tên miền: http://pbgdpl.kiengiang.gov.vn.
 
    Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kiên Giang có chức năng truyền tải, trao đổi các thông tin chính thức về pháp luật, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kiên Giang; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành phố…
    
Toàn cảnh Lễ công bố
Toàn cảnh Lễ công bố
    Trang Thông tin điện tử cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Cung cấp các loại tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tra cứu, khai thác, sử dụng. Phản ánh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, thông tin về chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.
 
    Việc xây dựng và đưa vào vận hành Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kiên Giang nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử; chia sẻ, kết nối thông tin, gia tăng sự tương tác, trao đổi giữa cơ quan Nhà nước và người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu của xã hội; tuyên truyền kịp thời các quy định của pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.
 
    Trang thông điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kiên Giang. Cơ quan vận hành là Sở Tư pháp, Cơ quan Thường trực hội đồng.
                                                                                       Nguyễn Hiên
.