Bộ Tư pháp: Chú trọng công tác xây dựng các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Thứ Ba, 16/05/2023, 07:11 [GMT+7]
    Trên cơ sở Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Bộ Tư pháp tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn mới. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện Chương trình hành động của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp để triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.  Trong tháng 4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 01 văn bản, đề án do Bộ Tư pháp trình: Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030". 
 
Một Hội thảo của Bộ Tư pháp
Một Hội thảo của Bộ Tư pháp
    Bộ Tư pháp đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện 03 đề án đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được ban hành, gồm: (1) Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản; (2) Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; (3) Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.
                                                                            Hồng Vân
                                                                 (Ban Nội chính Trung ương)
.